Orijinal Araştırma

Behçet Hastalığında Kemik Mineral Dansitesi ve D Vitamini Değerleri

10.4274/tod.galenos.2018.16362

  • Ayhan Kul
  • Akın Erdal

Gönderim Tarihi: 13.08.2018 Kabul Tarihi: 09.11.2018 Turk J Osteoporos 2018;24(3):78-83

Amaç:

Behçet hastalarında (BH) kemik mineral dansisitesi (BMD) ve 25-hidroksi vitamin D (25-OH vitamin D) değerlerinin sağlıklı popülasyona göre karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

BH tanısı konulan, 15 erkek ve 19 kadın olmak üzere toplam 34 hasta (ortalama yaş 35,1±8,6 yıl, yaş aralığı: 19-50 yıl) ve kontrol grubu için 12 erkek ve 17 kadın olmak üzere toplam 29 kişi (ortalama yaş: 36,9±9,2 yıl, yaş aralığı: 21-51 yıl) çalışmaya dahil edildi. Aksiyel iskelet BMD değerleri için lumbar omurga (L1-L4 total) ve appendiküler iskelet BMD değerleri için femur total ve femur boynu ölçümleri yapılarak değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların lumbar BMD değerleri kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde azalmışken (p<0,05), femur total ve femur boynu değerlerinde ise anlamlı bir farklılık yoktu (p>0,05). Grupların 25-OH vitamin D değerleri ile BMD değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05).

Sonuç:

BH subklinik enflamasyon ile seyretse bile kemik metabolizması üzerine etki ederek BMD de azalmaya neden olabilir. Bu nedenle hastaların BMD yönü ile takip edilmesi ve gerektiğinde D vitamini takviyesi de yapılarak gelişebilecek bir sekonder osteoporoz oluşumu engellenebilir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, kemik mineral dansitesi, 25-hidroksi vitamin D

Tam Metin (İngilizce)