Orijinal Araştırma

Ankilozan Spondilit Hastalarında Sistemik İmmün Enflamasyon İndeksi

10.4274/tod.galenos.2023.14892

  • Salim Mısırcı
  • Alev Alp
  • Lale Altan
  • Büşra Başar Yılmaz

Gönderim Tarihi: 22.08.2023 Kabul Tarihi: 03.10.2023 Turk J Osteoporos 2024;30(1):22-29

Amaç:

Ankilozan spondilit (AS) hastalarında sistemik immün-enflamasyon indeksi [SII; (platelet sayısı × nötrofil sayısı / lenfosit sayısı)] ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Tek merkezli kesitsel çalışmamıza 18-65 yaş arası toplam 201 katılımcı (130 AS hastası ve 71 sağlıklı gönüllü) dahil edildi. AS hastaları Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite indeksi (BASDAI) skorlarına göre remisyon grubu (n=90, BASDAI <4 olanlar) ve aktif hastalık grubu (n=40, BASDAI ≥4 olanlar) olmak üzere iki gruba ayrıldı. SII’nin C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimantasyon hızı (ESH), BASDAI, Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite skoru-ESH (ASDAS-ESH) ve ASDAS-CRP ile korelasyonu Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Aktif AS ve remisyondaki AS gruplarında SII ve diğer parametrelerin hastalık aktivitesini değerlendirmedeki performansını belirlemek için alıcı işletim karakteristik eğrisi analizi kullanıldı.

Bulgular:

SII değerleri AS grubunda sağlıklı kontrollere göre ve aktif AS grubunda remisyondaki AS hastalarına göre anlamlı derecede yüksekti (her biri için p<0,001). SII değerleri CRP [Spearman korelasyon katsayısı (rs): 0,384, p<0,001], ESH (rs: 0,243, p=0,005), BASDAI (rs: 0,668, p<0,001), ASDAS-ESH (rs: 0,619, p<0,001) ve ASDAS-CRP (rs: 0,700, p<0,001) değerleri ile pozitif korelasyon gösterdi. AS hastalık aktivitesini belirlemek için optimal kesme değeri 530,22×109/L olarak bulunmuştur (eğri altındaki alan: 0,902, %95 güven aralığı: 0,838-0,947, duyarlılık: %72,50 ve özgüllük: %92,22).

Sonuç:

SII, AS hastalık aktivitesini değerlendirmede etkili bir biyobelirteç gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, C-reaktif protein, nötrofil/lenfosit oranı, sistemik immün-enflamasyon indeksi

Tam Metin (İngilizce)