Orijinal Araştırma

Aksiyel Spondiloartropatili Hastalarda IL-17 Bloker Tedavisi ve Anti-TNF Ajan Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Retrospektif Karşılaştırılması

10.4274/tod.galenos.2022.90277

  • Nur Ferhatlar
  • Esma Demirhan
  • Selcen Kanyılmaz
  • Sevgi Atar
  • Ömer Kuru

Gönderim Tarihi: 28.08.2022 Kabul Tarihi: 18.10.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(2):84-88

Amaç:

Amacımız, tümör nekroz faktörü-α (TNFα) ajanları ve interleukin-17 (IL-17) blokerleri ile tedavi edilen aksiyal spondiloartropati (AxSpA) hastalarında kemik mineral yoğunluğu (KMY) düzeylerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu retrospektif çalışma yerel etik kurul tarafından onaylanmıştır (07/01/2020, 7). Anti-TNFα veya IL-17 bloker ile tedavi edilen AxSpA hastalarının tıbbi kayıtlarını değerlendirdik. İki ardışık dual enerjili X-ışını absorpsiyometri ölçümü (başlangıç ve yıl 1) olan 66 hasta dahil edildi. Yirmi yedi hasta anti-TNFα ve 39 hasta IL-17 bloker tedavisi alıyordu. Sonuç ölçümleri, IL-17 bloker ve anti-TNFα ajan tedavi grupları arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

Hastaların %62’si erkek, %38’i kadındı. Hastaların ortalama lomber bölge (L1-L4) KMY değeri 1,19±0,15 gr/cm2 ve ortalama femur boyun KMY değeri 0,95±0,13 gr/cm2 olarak saptandı (p>0,05). Hem anti-TNF hem de IL-17 bloker kullanan hastalarda 1 yıllık gözlem sonunda lomber bölge (L1-L4, L2-L4), femur boynu ve femur total KMY değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p<0,05). IL-17 blokerleri alan hastalarda femoral total KMY’deki artış oranı, anti-TNF alanlara göre daha yüksekti (p=0,013).

Sonuç:

AxSpA hastalarında enflamasyon nedeniyle KMY azalmaktadır. Sonuçlarımız, AxSpA’daki biyolojik ajanların kemik kaybını önlemenin yanı sıra KMY değerlerini artırdığını gösterdi. IL-17 bloker kullanan hastalarda femoral total KMY artışı daha yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Aksiyal spondiloartropati, ankilozan spondilit, IL-17 blokerleri, kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz, TNF inhibitörleri

Tam Metin (İngilizce)