Diğer

2022 Konu Dizini

Turk J Osteoporos 2022;28(3):0-0

Abdominal kas aktivitesi/Abdominal muscle activity48
Adölesan idiyopatik skolyoz/
Adolescent idiopathic scoliosis200
Ağrı/Pain55, 111, 213
Akromegali/Acromegaly91
Ailevi Akdeniz ateşi/Familial Mediterranean fever74, 206
Anemi/Anemia26
Ankilozan spondilit/Ankylosing spondylitis1
Anti-siklik sitrüline peptid antikoru/
Anti-cyclic citrullinated peptide antibody169
Atel/Splint66
Atipik/Atypical74
Balık/Fish11
Bel ağrısı/Low back pain111
Beslenme/Nutrition26
Bifosfonatlar/Bisphosphonates41, 166
Büyüme hormonu/Growth hormone91
Çene osteonekrozu/Jawbone osteonecrosis41
CO-RADS/CO-RADS104
COVID-19/COVID-19104
CTSS/CTSS104
D vitamini eksikliği/Vitamin D deficiency11
Denge/Balance32, 48
Depresyon/Depression173
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus125
Diz osteoartriti/Knee osteoarthritis6
Egzersiz/Exercise32
Eklemler/Joints66
Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi/
Extracorporeal shockwave therapy83
Enflamasyon/Inflammation6
Engellilik/Disability193
Erkekler/Men61
Farkındalık/Awareness131
Femur boyun kırığı/Femoral neck fracture74
Fibromiyalji/Fibromyalgia19
Fibröz displazi/Fibrous dysplasia213
Fiziksel disabilite/Physical disability55
Fiziksel fonksiyon/Physical function55
Fonksiyonel durum/Functional status158
FRAX/FRAX158
Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu/
Real-time reverse transcription-polymerase chain reaction104
Giyim/Clothing11
Güneşlenme/Sunbathing11
Güvenilirlik/Reliability118
Hematolojik bulgular/Hematological findings147
Hipokalsemi/Hypocalcemia104
İleri yaş kadın hasta/Elderly women137
İleri yaş kadın/Elderly women125
İnsülin benzeri büyüme faktörü-1/Insulin-like growth factor-191
İntradermal enjeksiyon/Intradermal injection180
İskemik inme/Ischemic stroke158
Kalça/Hip74
Kalite/Quality19, 118
Kemik erimesi/Bone loss118
Kemik mineral yoğunluğu/
Bone mineral density91, 97, 131, 147
Kemik oluşumu/Bone formation26
Kırık riski/Fracture risk97, 158
Kırık/Fracture1, 61 
Komorbidite yükü/Comorbidity burden158
Kompleks bölgesel ağrı sendromu/
Complex regional pain syndrome213
Konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri/
Conventional physical therapy modalities83
Kullanılabilirlik/Usability19
Lokal anestezik/Local anesthetic180
Lökomotor sistem hastalıkları/
Locomotor system disorders193
M-skoru/M-score77
Manyetik rezonans görüntüleme/
Magnetic resonance imaging77
MEFV geni/MEFV gene206
Metabolizma/Metabolism26
MTT/MTT153
Multipl miyelom/Multiple myeloma69
Multipl skleroz/Multiple sclerosis131
Nöropatik ağrı/Neuropathic pain173
Oksidatif stres/Oxidative stress153
Osteoartrit/Osteoarthritis55
Osteomiyelit/Osteomyelitis41
Osteonekroz/Osteonecrosis41
Osteopeni/Osteopenia97, 125, 137
Osteoporoz farkındalık ölçeği/Osteoporosis awareness scale188
Osteoporoz/Osteoporosis1, 61, 69, 74, 77, 97, 118, 131, 147, 166, 188
Persistan spinal ağrı sendromu tip 2/
Persistent spinal pain syndrome type 2180
Plevral efüzyon/Pleural effusion169
Postmenopozal osteoporoz/
Postmenopausal osteoporosis48, 173
Postmenopozal/Postmenopausal32
Postural kontrol/Postural control48
Prediyabet/Prediabetes97
Primer diz osteoartriti/Primary knee osteoarthritis83
Rehabilitasyon/Rehabilitation66
Romatoid artrit/Rheumatoid arthritis169
Sağlık kurulu/Health board193
Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi/Healthy related quality of life206
SH-SY5Y hücreleri/SH-SY5Y cells153
Sistemik enflamasyon/Systemic inflammation1
Skolyoz algısı/Perception of visual deformity200
Skolyoz/Scoliosis137
Sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeği/
Social adaptation self-evaluation scale111
Sosyal uyum/Social adaptation111
Spinal kord yaralanması/Spinal cord injury188
Spondiloartropati/Spondyloarhtopathy206
Teriparatid/Teriparatide69
Tip 2 diabetes mellitus/Type 2 diabetes mellitus97
Üveit/Uveitis166
Uyku kalitesi/Sleep quality173
Vertebral deformasyon/Vertebrael deformation137
Vertebral fraktür/Vertebrael fracture125
Video/Video118
Vitamin D eksikliği/Vitamin D deficiency104
Vitamin D/Vitamin D6
Vitamin/Vitamins26
Web sitesi/Website19
Yan etki/Side effect166
Yaşam kalitesi/Health-related quality of life200
Yaşam kalitesi/Quality of life32, 55, 173
Yaşam tarzı/Lifestyle11
YouTube/YouTube118
Zoledronic asit/Zoledronic acid153, 166