Diğer

2021 Konu Dizini

Turk J Osteoporos 2021;27(3):0-0

ABSI/ABSI8
Akromegali/Acromegaly48
Akropaçi/Acropachy44
Antiretroviral ajanlar/Antiretroviral agents20
Artroplasti/Arthroplasty30
Behçet hastalığı/Behçet’s disease14, 140
Bel ağrısı/Low back pain183
Boyun ağrısı/Neck pain179
Boyun/Neck128
Böbrek nakli/Renal transplant8
Brown tümör/Brown tumor24
Büyüme hormonu/Growth hormone48
COVID-19/COVID-19145
Çimentosuz/Cementless30
Çocuk femur boyun kırığı/Paediatric femoral neck fracture117
Demir/Iron140
Denosumab/Denosumab159, 165
Depresyon/Depression68, 103
Dermopati/Dermopathy44
Dev hücreli tümör/Giant cell tumour24
Disfaji/Dysphagia179
Diyaliz amiloidozu/Dialysis amiloidosis173
Diz ağrısı/Knee pain52
Diz osteoartriti/Knee osteoarthritis96, 133
Düşme korkusu/Fear of falling74
Egzersiz/Exercise133
Enjeksiyonlar/Injections55
Epidemiyoloji/Epidemiology14
Eser elementler/Trace elements82
Farkındalık/Awareness151
Femoral kıkırdak kalınlığı/Femoral cartilage thickness96
Femur boyun kırığı/Femoral neck fractures30
Ferritin/Ferritin140
Fonksiyonel durum/Functional status103
Forestier hastalığı/Forestier disease179
Fraktür/Fracture90, 183
FRAX/FRAX37
Geçerlik ve güvenirlik/Validity and reliability151
Geriatri/Geriatrics90
Göz tutulumu/Ocular involvement14
Graves hastalığı/Graves’ disease44
Güvenirlilik/Reliability1
Hareket modellemesi/Movement modelling61
Hayat kalitesi/Quality of life128
Hepsidin/Hepcidin140
HIV/HIV20
İntertroknaterik kırık/Intertrochanteric fractures30
Kalprotektin/Calprotectin140
Karantina/Lockdown109
Kas iskelet sistemi tutulumu/Musculoskeletal involvement14
Kas rüptürü/Muscle rupture48
Kemik mineral yoğunluğu/Bone mineral density159, 165
Kinezyo bantlama/Kinesio tape128
Kinezyofobi/Kinesiophobia74
Kistik fibrozis/Cystic fibrosis117
KOAH/COPD37
Koronavirüs 2019/Coronavirus 2019109
Koruyucu önlemler/Preventive measures145
Kronik ağrı/Chronic pain68
Kronik böbrek yetmezliği/Chronic renal disease173
Kuru iğneleme/Dry needling187
Lateral epikondilit/Lateral epicondylitis55
Malignite/Malignancy114
Maske/Mask109
Mekanik sendromlar/Mechanical syndromes61
Metastatik kemik lezyonu/Metastatic bone lesio24
Miyofasiyal ağrı sendromu/Myofascial pain syndrome128
Notaljia parestetika/Notalgia paresthetica187
Nöropatik ağrı/Neuropathic pain103
Obezite/Obesity8, 68
Oftalmopati/Ophthalmopathy44
Omuz ağrısı/Shoulder pain170
Oral aft/Oral aphthae14
Ortopedi/Orthopedics145
Osteokondromatozis/Osteochondromatosis52
Osteonekroz/Osteonecrosis183
Osteopeni/Osteopenia74
Osteoporotik kırık/Osteoporotic fracture1
Osteoporoz farkındalık ölçeği/Osteoporosis awareness scale151
Osteoporoz/Osteoporosis1, 8, 20, 37, 74, 90, 96, 114, 151, 165 
Osteosarkom/Osteosarcoma170
Ölçek geliştirme/Scale development1
Pandemi/Pandemic145, 191
Planlı davranış teorisi/Theory of planned behaviour1
Poliklinik/Outpatient clinic145
Postmenopozal osteoporoz/Postmenopausal osteoporosis82, 159
Postüral kas sistemi/Postural musculature61
Primer hiperparatiroidizm/Primary hyperparathyroidism24
Prognostik nutrisyonel indeks/Prognostic nutritional index82
Radiyal sinir/Radial nerve55
Radyoterapi/Radiotherapy183
Rehabilitasyon/Rehabilitation191
Rektal neoplazmlar/Rectal neoplasms183
Renal osteodistrofi/Renal osteodystrophy173
Sarkoidoz/Sarcoidosis114
SF-36/SF-3696
Sırt ağrısı/Back pain165, 187
Sinovyum/Synovium52
Skapula/Scapula170
Sokağa çıkma yasağı/Outbreak109
Stres kırığı/Stress fracture117
Stres kırıkları/Stress fractures121
Telerehabilitasyon/Telerehabilitation191
Tiroid/Thyroid44
Total diz artroplastisi/Total knee arthroplasty103
Ultrasonografi/Ultrasonography96
Uzun stem/Long-stem30
Üremik nöropati/Uremic neuropathy173
Üveit/Uveitis14
Vertebra/Vertebrae90
Vitamin D eksikliği/Vitamin D deficiency109
Vitamin D/Vitamin D68
Vücut kitle indeksi/Body mass index68
WOMAC/WOMAC96
Yaş/Age90
Yaşam kalitesi/Quality74
Yetersizlik kırığı/Insufficiency fracture121
Yorgunluk kırığı/Fatigue fracture121
YouTube/YouTube133