Orijinal Araştırma

Telegram Sosyal Ağı Aracılığıyla Eğitimin Kadınların Osteoporoz Önleyici Davranışları Üzerine Etkisi

10.4274/tod.galenos.2020.26566

  • Zohreh Karimiankakolaki
  • Maryam Khadibi
  • Seyed Hossein Mousavi
  • Fatemeh Heidari

Gönderim Tarihi: 09.09.2019 Kabul Tarihi: 17.11.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(3):175-179

Amaç:

Osteoporoz en sık görülen metabolik kemik hastalığıdır ve kadınlar risk altındaki en önemli gruptur. Bu çalışma, Telegram sosyal ağı aracılığıyla yapılan eğitimin osteoporoz önleyici davranış (OPB) kadınların üzerindeki etkisini belirlemek için yapıldı.

Gereç ve Yöntem:

Yazd banliyölerinde sağlık merkezlerine başvuran 60 kadın üzerinde randomize kontrol grubu ön test ve son test türüne ait bu eğitimsel müdahale çalışması yapılmıştır. Kadınlar rastgele seçilmiş ve müdahale ve kontrol gruplarına atanmıştır. Anketleri doldurduktan sonra, eğitim mesajları paketi Telegram grubu üzerinden müdahale grubuna gönderildi. Bir ay sonra, anketler tekrar dolduruldu ve veriler SPSS 18.0 ve eşleştirilmiş ve bağımsız t-testi kullanılarak analiz edildi.

Bulgular:

Katılımcıların yaş ortalaması 30,20±5,34 idi. Eğitim öncesi ve sonrası her iki grupta da OPB puan ortalamalarını karşılaştırmak için eşleştirilmiş t-test kullanıldı. Sonuçlar, müdahale grubundaki ortalama puanlardaki farkın (p=0,00) kontrol grubuna göre anlamlı olmadığını (p=0,054) göstermiştir. Bağımsız t-testi sonuçları, müdahale grubundaki antrenman sonrası ortalama davranış puanının kontrol grubundan (p=0,00) daha yüksek olduğunu ve günlük egzersiz davranışının en yüksek ortalama artış gösterdiğini ortaya koydu.

Sonuç:

Osteoporoz ile ilgili sanal Telegram alanı üzerinden eğitim almak, osteoporozun önlenmesinde etkilidir ve günlük egzersiz davranış alışkanlığı diğer koruyucu davranışlara göre en yüksek artışa sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, önleyici davranış, eğitim, Telegram

Tam Metin (İngilizce)