Orijinal Araştırma

Sjögren Sendromlu Hastaların Demografik, Klinik ve Serolojik Özellikleri: Üçüncü Basamak Deneyimi

10.4274/tod.galenos.2019.30633

  • Nurdan Yılmaz
  • Osman Demir

Gönderim Tarihi: 31.05.2019 Kabul Tarihi: 01.08.2019 Turk J Osteoporos 2020;26(2):58-62

Amaç:

Bu çalışmada kliniğimize başvuran Sjögren sendromu (SS) tanılı hastalarımızın demografik, klinik ve serolojik özelliklerin değerlendirmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Ocak 2015 ve Nisan 2019 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran SS tanılı 49 hasta dahil edildi. Hastaların geriye dönük olarak yaş, cinsiyet, SS’nin primer/sekonder olma durumu; sekonder ise hangi hastalığa eşlik ettiği, ilişkili olabilecek diğer kronik hastalıkların varlığı, tükürük bezi biyopsisi ve otoantikor değerlendirme sonuçları kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya katılan 49 hastanın (46 kadın, 3 erkek) yaş ortalaması 48,39±11,45 yıl (minimum: 18, maksimum: 81) idi. Kadın/erkek oranı 15,3/1 idi. Hastaların 34’ü (%69,4) primer SS tanısı alırken, 15’i (%30,6) sekonder SS idi. En yaygın başvuru yakınması kuru göz (%98) ve kuru ağız (%92) idi. Çalışmamızda anti-nükleer antikorlar pozitifliği %40,8 olarak saptanırken, romatoid faktör pozitifliği %28,6 idi. Hastaların %46,9’unda Anti-SS-A; %26,5’inde ise anti-SS-B pozitifti.

Sonuç:

SS’de klinik bulgular, serolojik belirteçler ve semptomlar heterojendir. Hastaların semptom şiddeti ve çeşitliliği diğer eşlik eden romatizmal hastalıklardan da etkilenir.

Anahtar Kelimeler: Sjögren sendromu, sikka semptomları, primer Sjögren sendromu, sekonder Sjögren sendromu, otoantikorlar

Tam Metin (İngilizce)