Editöre Mektup

Quadriseps Kasında Atravmatik Miyozitis Ossifikans

10.4274/tod.59144

  • Ayhan Kul
  • Fatih Bağcıer
  • Akın Erdal

Gönderim Tarihi: 29.09.2015 Kabul Tarihi: 19.11.2015 Turk J Osteoporos 2016;22(3):169-170

Anahtar Kelimeler: Miyozitis ossifikans, yumusak doku tümörlü, eksizyon

Sayın Editör;

Kırk yaşında kadın hasta sağ kalça bölgesinde yaygın ağrı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Uzun zamandır olan ağrıları istirahatte azalan, uykudan uyandırmayan karakterdeydi. Ağrı kesici ilaçlarla ağrılarının hafiflediğini söyleyen hastanın bilinen travma, kaza öyküsü yoktu. Ağrılarına eşlik eden bel ağrısı ve nöropatik ağrı şikayetleri yoktu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde her iki taraf kalça eklem hareket açıklığı ve kas güçleri tamdı. Düz bacak kaldırma testi ve femoral sinir germe testi negatifti. Bilateral FABER ve FADİR testleri pozitif bulundu. Nörodefisiti olmayan hastanın mevcut fizik muayene bulguları ile kalça ekleminde patoloji olabileceği düşünülüp konvansiyonel pelvis grafisi istendi (Resim 1). Sağ trokanter majör bölgesine yakın yerleşimli kitle görünümü tespit edildi. Bunun yanında her iki kalça ekleminde radyografik olarak koksartroz bulguları vardı. Tanının kesinleştirilmesi ve ayırıcı tanının yapılabilmesi amacıyla sağ taraf kalça manyetik rezonans görüntülemesi istendi. Miyozitis ossifikans (MO) ile uyumlu görünüm tespit edildi (Resim 2). Hastanın cerrahi eksizyonu kabul etmemesi nedeniyle takip önerildi.

MO kemiğe komşu yumuşak dokularda oluşan, sıklıkla travmaya sekonder gelişen hemorajinin ossifiye kalıntısıdır. Genelde genç erişkin dönemde karşılaşılır. Lezyonlar sıklıkla uyluk, gluteus, dirsek gibi travma için yüksek riskli bölgelerde, daha az oranda da omuz ve baldır yerleşimlidir (1). Ancak MO’ya sternokleidomastoid kas, paravertebral alan, göğüs duvarı kasları gibi vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilir (2). MO travmatika, MO progressiva, paraplejiye eşlik eden MO ve yumuşak dokunun psödomalign osseoz tümörü ya da non-travmatik MO (olgumuzda görüldüğü gibi) olmak üzere hastalığın dört farklı klinik tipi vardır. Travmatik form özellikle atletlerde posterior uyluk kaslarında ve jokeylerde adduktor longus tendonunun osifikasyonuna bağlı olarak ‘binici kemiği’ şeklinde ortaya çıkabilir. Biseps femoris kasının tutulumu nadir olarak siyatik sinir paralizisine neden olabilir. MO’nun yaygın tedavisi cerrahi eksizyondur. Hastalığın kendini sınırlayıcı ve benign doğasından dolayı sıkı takip önerilmişse de, nadir yerleşimlerde ve maligniteyi ekarte edebilecek bir travma hikayesi yokluğunda kesin tanı için kitlenin total olarak çıkartılması gerekli görülmektedir (3).

Olgumuzun yaşının literatüre göre daha ileri olması ve anamnezinde herhangi bir travma öyküsünün olmaması klinik pratiğimizde atipik olgular ile karşılaşabileceğimizi göstermektedir. Burada kalçada ağrı şikayetiyle başvuran hastalarda ayırıcı tanılar arasında MO da olabileceğini sunmayı amaçladık.

Etik

Hasta Onayı: Hasta onayı alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları

Cerrahi ve Medikal Uygulama: Ayhan Kul, Fatih Bağcıer, Akın Erdal, Konsept: Fatih Bağcıer, Dizayn: Fatih Bağcıer, Veri Toplama veya İşleme: Fatih Bağcıer, Analiz veya Yorumlama: Fatih Bağcıer, Literatür Arama: Fatih Bağcıer, Yazan: Fatih Bağcıer.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.


1. Frassica FJ, Thompson RC, Jr. Evaluation, diagnosis, and classification of benign soft-tissue tumors. Instr Course Lect 1996;45:447-60.
2. Yazici M, Etensel B, Gursoy MH, Aydogdu A, Erkus M. Nontraumatic myositis ossificans with an unusual location: case report. J Pediatr Surg 2002;37:1621-2.
3. Jung EJ, Lee YJ, Park ST, Ha WS, Choi SK, Hong SC, et al. Myositis ossificans of the abdominal rectus muscle: report of a case. Surg Today 2006;36:619-22.