Diğer

Postmenopozal Osteoporozlu Kadinlarda Spinal Deformite Indeksi ile Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliski

  • Baha Çelik
  • Fikret Tüzün
  • Halime Toros
  • Sansin Tüzün
  • Önder Aydingöz
  • Ülkü Akarirmak
  • Aynur Metin Terzibasoglu

Turk J Osteoporos 2004;10(1):-

ÖZETMenopoz süresince kadinlarda kemik kaybindan en çok etkilenen iskelet bölgesi lomber omurgadir. Spinal osteoporozlu postmenopozal kadinlarda spinal deformite en sik karsilasilan problemdir. Bu çalismanin amaci, spinal osteoporozlu postmenopozal kadinlarda spinal deformite indeksi ile kemik mineral yogunlugu arasindaki iliskiyi degerlendirmekti. Tüm olgularin yas, kilo, boy, vücut kitle indeksi, menopoz süresi ve menopoz yaslari sorgulandi. Yaslari 51-80 arasinda degisen 50 kadin hasta çalismaya alindi. Yas ortalamasi 64.60 +/-8.01 idi. Genant Metoduna göre saptanan spinal deformite indeksi (SDI), 24 hastada (48%) hafif derecede (Grade 1), 26 (52%) hastada ise orta derecede (Grade 2) SDI saptandi. SDI Grade 2 olan hastalarin yas ortalamasi, Grade 1 olanlara göre anlamli derecede yüksek saptandi (pAnahtar kelimeler: Spinal deformite indeksi, Kemik mineral yogunlugu ve Postmenopozal osteoporozSUMMARYLumbar spine is the most frequently effected skeletal site by  bone loss due to menopause in women. Therefore increased dorsal kyphosis and spinal deformity  are the most common problems  in postmenopausal women  with spinal osteoporosis. The aim of this study was to evaluate the relationship between spinal deformity index (SDI) and bone mineral density in postmenopausal women with spinal osteoporosis.Fifty women aged 51-80 years were examined in the study. In all cases age, weight, height, body mass index, menopause duration and menopause age were examined. The mean age was 64.60+/-8.01. The spinal deformity index (SDI) was evaluated according to the Genant Method, 24 patients (48%) had mild deformation (Grade 1), 26 patients had moderate deformation (Grade 2). The mean age of cases in Grade 2 was significantly higher than Grade 1 (pKey words: Spinal deformity index, bone mineral density and postmenopausal osteoporosis

GIRIS VE AMAÇ

Kemik hastaliklari içinde en sik görülen ve uzayan yasam süresi nedeniyle önemli birhalk sagligi problemi olan osteoporoz, düsük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikroyapisinin bozulmasina bagli olarak kemik kirilganliginin artmasi ile karakterize sistemik bir iskelet hastaligidir (1,2).Osteoporozu toplumsal açidan önemli kilan neden, olusan kiriklar nedeniyle tedavi maliyetinin ve ölüm oranlarinin artmasi, bunun sonucunda ekonomik ve isgücü kayiplarina neden olmasi, hastanin fonksiyonel durumunu bozmasi ve yasam kalitesini azaltmasidir. Osteoporozun yol açtigi en önemli klinik sorun, kendiliginden veya travma ile olusan kemik kiriklaridir. Osteoporotik kiriklar içinde hastanede yatis, cerrahi uygulama ve rehabilitasyon gerektirmesi nedeniyle tedavi maliyeti en yüksek, en fazla mortalite ve morbiditeye yol açan kiriklar kalça kiriklaridir (3). En sik görülen kiriklar vertebra kiriklaridir (4). Semikantitatif omurga kirigi degerlendirme yöntemlerinden biri olan Genant yönteminde degerlendirme su sekilde yapilmaktadir; Lateral spinal radyografilerde T4-L4 arasi vertebralar, ön, orta ve/veya arka yüksekliklerindeki azalma orani ve vertebra cisimlerinde meydana gelen azalmaya göre derecelendirilir. Buna göre; Grade 0: Normal, Grade I: Hafif deformasyon. Ön, orta ve/veya arka yüksekliklerde yaklasik %20-25 azalma ve vertebra cisminde %10-20 azalma, Grade II: Orta derecede deformasyon. Ön, orta ve/veya yüksekliklerden herhangi birinde yaklasik %25-40 azalma ve vertebra cisminde %20-40 azalma, Grade III: Siddetli deformasyon. Ön,orta ve/veya arka yüksekliklerden herhangi birinde ve vertebra cisminde yaklasik %40 azalma.Bu skorlama sistemi deformitenin tipini degil, siddetini göstermektedir. Bu yönteme dayanarak hesaplanan spinal deformite indeksi, vertebral deformite skorlarinin toplanip, degerlendirilen omur sayisina bölünmesiyle elde edilir.Spinal deformite indeksi 0-3 arasinda derecelendirilmektedir. Buna göre; 0: Normal, 1: Hafif deformasyon, 2: Orta derecede deformasyon, 3: Tüm vertebral cisimlerde siddetli deformasyon (5). Biz çalismamizda postmenopozal osteoporozlu kadinlarda Genant Yöntemi ile saptanan spinal deformite indeksi ve DEXA ile saptanan kemik yogunlugu ölçümleri arasindaki iliskiyi arastirmayi amaçladik.


GEREÇ VE YÖNTEM

Çalismaya 2002 yilinda poliklinigimize basvuran 50 yas ve üzeri, postmenopozal 50 kadin hasta alindi. Lomber ve dorsal lateral grafileri çektirilen tüm hastalarin lomber ve kalça kemik mineral yogunlugu ölçümleri yapildi.Olgularin Genant yöntemi ile tespit edilen spinal deformite indeksleri ile DEXA ile elde edilen kemik mineral yogunluklari arasindaki iliski arastirildi. Verilerin degerlendirilmesi, ‘SPSS for Windows 10.0’ istatistik paket programi kullanilarak yapildi. Karsilastirmalarda, Student’s t testi ve Mann Whitney U testleri kullanildi. Korelasyon analizleri Pearson yöntemiyle gerçeklestirildi. p<0.05 degeri anlamli kabul edildi.


BULGULAR

Olgularin yaslari 51-80 arasinda ve ortalama 64.60 +/- 8.01 yil idi. Olgularin demografik verileri Tablo 1’de görülmektedir.Olgularin Genant yöntemi ile saptanan spinal deformite indekslerine göre 24 olguda (%48) hafif derecede (Grade 1) deformasyon mevcut iken, 26 olguda (%52) orta derecede (Grade 2) deformasyon saptandi.Olgularin spinal deformite indeksi derecesi ile demografik özellikleri arasindaki iliski Tablo 2‘de gösterilmistir.Spinal deformite indeksi Grade 2 (orta derecede deformasyon) olan olgularda yas ortalamasi, Grade 1 (hafif derecede deformasyon) olanlara göre anlamli olarak yüksekti (p< 0.05). Grade 2 spinal deformite indeksine sahip hastalarin menopoz süresi ortalamalari da Grade 1 spinal deformite indeksine sahip hastalara göre anlamli olarak yüksek saptandi (p< 0.05). Olgularin spinal deformite indeksi derecesi ile boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKI) ve menopoz yasi arasinda anlamli bir korelasyon saptanmadi.Olgularin DEXA ile elde edilen kemik mineral yogunlugu (KMY) degerleri ile hastalarin demografik özellikleri arasindaki iliski Tablo 3’te gösterilmistir. Olgularin neck KMY degerleri ile yas arasinda anlamli bir negatif korelasyon saptandi (p<0.001). Neck KMY degerleri ile kilo arasinda anlamli bir pozitif korelasyon (p<0.01), VKI arasinda anlamli bir pozitif korelasyon (p<0.01) ve menopoz süresi arasinda anlamli bir pozitif korelasyon (p<0.01) saptandi.Olgularin total KMY degerleri ile yas arasinda anlamli bir negatif korelasyon (p<0.05), kilo arasinda anlamli bir pozitif bir korelasyon (p<0.001), VKI arasinda anlamli bir pozitif korelasyon (p<0.001) elde edildi.Olgularin L1-4 KMY degerleri ile yas, boy, kilo, VKI, menopoz süresi ve menopoz yasi arasinda anlamli bir iliski saptanmadi. Olgularin spinal deformite indeksi dereceleri ile DEXA ile elde edilen KMY degerleri arasindaki iliski Tablo 4’de gösterilmistir.Olgularda saptanan Grade 1 ve Grade 2 spinal deformiteler ile L1-4 KMY, total kalça KMY arasinda anlamli bir iliski saptanmadi.Spinal deformite indeksi Grade 1 olan hastalarda neck KMY degerleri Grade 2 olgulara göre anlamli derecede yüksek saptandi.


TARTISMA

Çalismamizda ilerleyen yasla birlikte femur Neck ve total kalça KMY degerleri arasinda anlamli negatif bir iliski saptandi.Ancak lomber KMY degerleri ile anlamli bir iliski tespit edilmedi. Bu durum vertebralardaki dejeneratif degisikliklere baglanabilir. Yapilan çalismalarda lomber omurgada meydana gelen kemik kütlesi kaybinin ancak dejeneratif degisikligi olmayan olgularda saglikli bir gösterge oldugu, ileri yaslarda siklikla gözlenen dejeneratif degisikliklerin bu dönemde olusacak kemik kütlesi kaybini maskeleyebilecegi belirtilmistir (6,7,7,8). Bu nedenle postmenopozal osteoporozun takibinde KMY ölçümlerinin yaninda radyolojik degerlendirme de önemlidir.Davis ve arkadaslarinin yaptiklari çalismada, vertebral kirigi olan kadinlarda, olmayanlara göre yeni kirik gelisme riskinin 2-5 kat arttigi gösterilmistir. Ayrica ayni KMY degerlerine sahip olan kadinlar karsilastirildiginda, 2 veya 3 vertebral kirigi olan kadinlarin yeni kirik risklerinin 8-9 kat arttigi bildirilmistir (9).Genant ve arkadaslari, 57 postmenopozal kadin üzerinde yaptiklari çalismada, vertebralardaki deformite indekslerini, semikantitatif bir yöntem olan Genant yöntemi ve kantitatif yöntemle degerlendirmis ve ölçümler arasinda güçlü bir iliski oldugunu göstermislerdir. Genant yöntemi ile degerlendirilen ve kirik saptanan vertebralarda takipler sirasinda deformite derecesinin arttigi saptanmis ve bu yöntemden yararlanilarak hesaplanan spinal deformite indeksinin osteoporozun derecesini belirlemede güçlü bir yol gösterici oldugu belirtilmistir (10).Çalismamizda Genant yöntemi ile elde edilen spinal deformite indeksi Grade 2 olan hastalarla Grade 1 olan olgular karsilastirildiginda; Grade 2 deformasyon ile yas ve menopoz süresi arasinda pozitif anlamli bir iliski saptandi. Grade 2 deformasyonu olan olgulara göre grade 1 deformasyonu olanlarda neck KMY degerleri anlamli olarak yüksekti.Sonuç olarak femur neck KMY degerlerinin radyografi ile saptanan spinal deformite indeksi ile negatif korelasyon göstermesi osteoporoz tanisinda femur neck KMY’nin önemini desteklemektedir.


1. Dawson-Hughes B. Prevention. Riggs BL, Melton III LJ (Eds.). Osteoporosis: Etiology, Diagnosis, and Management. Lippincott- Raven . 1995;0:0-0.

2. Eryavuz Saridogan M. Osteoporozun Tanimi, Siniflandirmasi ve Epidemiyolojik Çalismalar. Türkiye Klinikleri, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon (Osteoporoz Özel Sayisi) . 2002;1:1-10.

3. Cummings SR, Melton III LJ. Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures. Lancet . 2002;359:1761-1767.

4. Eryavuz Saridogan M. Osteoporoz Epidemiyolojisi. Osteoporoz. Gökçe-Kutsal Y (Ed). Modern Tip Seminerleri (19). Günes Kitabevi Ltd Sti, Ankara, . 2001;0:0-0.

5. Van Kuijk C, Genant HK. Radiological aspects. Riggs BL, Melton III LJ (Eds.). Osteoporosis: Etiology, Diagnosis, and Management. Lippincott- Raven . 1995;0:0-0.

6. Kang C, Speller R. The effect of region of interest selection on dual energy X-ray absorptiometry measurements of the calcaneus in 55 postmenopausal women. Br J Radiol . 1999;72:71-864.

7. Mazess RB, Barden HS, Eberle RW, Denton MD. Age changes of spine density in posterior-anterior and lateral projections in normal women. Calcif Tissue Int . 1995;56:5-201.

8. Mole PA, McMurdo ME, Paterson CR. Evaluation of peripheral dual energy X-ray absorptiometry: comparison with single photon absorptiometry of the forearm and dual energy X-ray absorptiometry of the spine or femur. Br J Radiol . 1998;71:32-427.

9. Davis W, Grove JS, Wasnich RD, Ross PD. Spatial relationships between prevalent and incident spine fractures. Bone . 1999;24:261-264.

10. Genant HK, Wu CY, Van Kuijk C, Nevitt MC. Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique. J Bone Miner Res . 1993;8:0-1137.