Orijinal Makale

Osteoporozlu Kadınlarda Postural Denge ve Etkileyen Faktörler

  • Duygu Ünlüsoy
  • Ece Aydoğ
  • Reyhan Tuncay
  • Rahime Eryüksel
  • İhsan Ünlüsoy
  • Aytül Çakıcı

Turk J Osteoporos 2011;17(2):0-0

Amaç:

Osteoporozlu hastalarda düşme sonucu oluşan kemik fraktürleri mortalite ve morbiditenin en sık nedenidir.Düşme riskiyle ilişkili faktörler arasında zayıf postural denge ve kas kuvvetsizliği de bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı osteoporotik kadın hastalarda postural dinamik dengeyi değerlendirmek ve denge üzerine etkili faktörleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya osteoporozlu 50, osteoporoz ve kifozlu 20 ve sağlıklı 30 hasta alındı.Biodeks stabilite sistem ile antero-posterior(AP), mediolateral(ML) ve genel(OA) stabilite indeksleri değerlendirildi. Hastalar göz açık ve göz kapalı olarak test edildi. 60-180-300°/ sn açısal hızlarda quadriceps-hamstring kas güçlerinin ölçümleri izokinetik sistemle yapıldı.

Bulgular:

Göz açık OA,AP,ML değerleri osteoporozlu hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu.Tüm osteoporoz hastaları arasında korelasyon analizi yapıldığında denge stabilite indeksleriyle 60 °/sn açısal hızdaki diz fleksiyon ve ekstansiyonu ve 300°/sn açısal hızdaki diz fleksiyonu kas kuvvetleri arasında negatif anlamlı bir ilişki saptandı.Multivariable regresyon analizinde 60 °/sn açısal hızdaki quadriceps kas gücünün osteoporoz hastalarında denge ile en fazla ilişkili faktör olduğu saptandı.

Sonuç:

Sağlıklı kadınlara göre osteoporotik kadınlarda postural denge önemli derecede bozulmuştur ve dengeyi etkileyen en önemli faktör quadriceps kas gücüdür. Bu yüzden osteoporotik kadınlarda düşmeleri önlemek için denge ve quadriceps kuvvetlendirme egzersizlerine önem verilmelidir. (Türk Osteoporoz Dergisi 2011;17:37-43)

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, postural denge, quadriceps kas gücü

Tam Metin (İngilizce)