Orijinal Araştırma

Omuz Sıkışma Sendromlu Hastalarda Kinezyobantlamanın Ağrı, Fonksiyonellik ve Ultrason Parametreleri Üzerine Etkisi: Randomize Sham-kontrollü Bir Çalışma

10.4274/tod.galenos.2020.66933

  • Fatih Bağcıer
  • Duygu Geler Külcü
  • Nilgün Mesci
  • Mustafa Hüseyin Temel

Gönderim Tarihi: 02.01.2020 Kabul Tarihi: 16.04.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(3):151-159

Amaç:

Omuz impingement (sıkışma) sendromu (OİS) olan hastalarda kinezyobantlamanın (KT) ağrı, fonksiyonellik ve ultrason parametreleri üzerine etkisini araştırmayı amaçladık

Gereç ve Yöntem:

Toplam 75 OİS hastası randomize olarak üç grupta sınıflandırıldı: KT, konvansiyonel egzersiz (KE) ve sham-kinezyobantlama (sham-KT). Her gruba iki haftalık tedavi programı uygulandı. Hastalar tedavi öncesi ve sonrası görsel analog skala (GAS), eklem hareket açıklığı, kol, omuz ve el sorunları (DASH) anketi kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca supraspinatus tendonu (SsT) kalınlığı ve akromiohumeral mesafe (AHM) parametreleri ultrasonografi (US) kullanılarak ölçüldü.

Bulgular:

Gruplar arasında tedavi sonrası gece ve aktivite-GAS skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Post-hoc analize göre, bu farklılıklar KE grubu lehine gözlenmiştir (p<0,016). Gruplar arasında tedavi öncesi DASH skorlarında bir fark olduğu için, gruplar tedavi öncesi ve sonrası DASH skorundaki değişiklikler açısından incelendi; sham-KT ve KT ile sham-KT ve KE grupları arasında KT ve KE grupları lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. US, KE grubunun hem SsT kalınlığındaki azalma hem de AHD’deki artış açısından sham-KT grubundan daha üstün olduğunu ortaya koymuştur (p<0,016). Ayrıca, KT AHD’nin artmasında etkili olmuştur.

Sonuç:

KT, ağrı dışındaki tüm parametrelerde sham-KT’den üstün görülmüştür. KT’nin tüm parametrelerde KE kadar etkili olduğu bulunmuştur. Ek olarak, US nesnel olarak supraspinatus tendinitinin azaltılabileceğini ve AHD’nin artırılabileceğini ortaya koymuştur. KT, OİS’li hastalarda alternatif bir tedavi seçeneğidir ve KE ile uyumlu olmayan hastalarda tek başına veya KE ile kombinasyon halinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kinezyobantlama, omuz sıkışma sendromu, ultrason

Tam Metin (İngilizce)