Orijinal Araştırma

Miyofasiyal Tetik Nokta ve Servikal Disk Hernisi Birlikteliği: Hangisi Ağrının Esas Kaynağı?

10.4274/tod.06977

  • Gülcan Öztürk
  • Duygu Geler Külcü
  • İlknur Aktaş
  • Ece Aydoğ

Gönderim Tarihi: 13.10.2015 Kabul Tarihi: 08.12.2015 Turk J Osteoporos 2016;22(1):24-28

Amaç:

Bu çalışmanın amacı boyun ve sırt ağrısı olan hastalarda miyofasiyal tetik nokta ve servikal disk hernisi birlikteliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu retrospektif çalışmaya, sadece miyofasiyal tetik noktası olan 30 hasta (grup 1), sadece servikal disk hernisi olan 46 hasta (grup 2), hem miyofasiyal tetik nokta hem servikal disk hernisi olan 147 hasta (grup 3) toplam 223 (151 kadın/72 erkek; yaş ortalaması 38,2±10,1 yıl) hasta dahil edildi.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen hastaların 38’inde radikülopati tespit edildi. Bunların 27’sinde miyofasiyal tetik nokta mevcuttu. Grup 2 ve 3 arasında servikal disk hernisi seviyesi (p=0,275) ve derecesi (p=0,188) arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Grup 1 ve 3 arasında miyofasiyal tetik nokta lokalizasyonu (p=0,684) açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu. Grup 3’te servikal disk hernisi ve sinir basısı düzeyine göre miyofasiyal tetik nokta lokalizasyonunda istatistiksel anlamlı fark yoktu.

Sonuç:

Miyofasiyal tetik nokta ve servikal disk hernisi birlikteliği sıktır. Boyun ve sırt ağrılarının tedavisinde ağrının esas kaynağının miyofasiyal tetik nokta, servikal disk hernisi veya ikisinin birlikteliği olup olmadığı tespit edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Boyun agrisi, tetik nokta, disk herniasyonu

Tam Metin (İngilizce)