Orijinal Makale

Kırsal Bölgede Yaşayan Risk Grubu Kadınların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyi

10.4274/tod.88319

  • Emine Eda Kurt
  • Fatmanur Aybala Koçak
  • Figen Tuncay
  • Hatice Rana Erdem
  • Funda Kıranatlıoğlu

Gönderim Tarihi: 18.12.2014 Kabul Tarihi: 26.01.2015 Turk J Osteoporos 2015;21(2):63-68

Amaç:

Ortalama yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun artması, sedanter yaşam tarzı ve düzensiz beslenme yanında pek çok hastalık ya da ilaç kullanımı osteoporoza eğilimi arttırır. Riskli gruptaki osteoporoza bağlı kırıkların tedavi maliyetleri de gün geçtikçe artmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de osteoporoz farkındalığı ve algısı ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışma vardır. Ancak Türkiye’de özellikle riskli gruplarda farkındalık ve algıyı arttıracak çok az bilgilendirme yapılmaktadır. Bu çalışmada kırsal bölgede yaşayan ve yüksek riskli grupta olan kadınların osteoporoz farkındalığı ve bilgi düzeyi değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya primer ya da sekonder osteoporoz açısından risk grubunda olan ve kırsal bölgede yaşayan 583 kadın alındı. Osteoporoz farkındalığını ve bilgi düzeyini değerlendirmek için 3 bölümden oluşan bir anket kullanıldı. Her doğru cevap bir puan olarak hesaplandı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan kadınların yaş ortalaması 48,21±10,62 (32-78) yıl idi. Beş yüz beşi (%86,6) osteoporoz hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Bilgisi olduğunu belirten hastaların bilgi düzeyleri incelendiğinde 240’ı (%47,5) osteoporoz açısından riskli grupta olduğunu biliyordu. Eğitim düzeyi yüksek kadınların risk grubunda oldukları konusunda farkındalıkları daha yüksekti (p<0,001). Osteoporoz risk grubu ile komplikasyonları farkındalığı toplam skoru ve yaş arasında negatif yönde korelasyon tespit edildi (r=-0,473, p<0,001). Toplam skor ile eğitim düzeyi arasında da pozitif yönde güçlü korelasyon olduğu görüldü (r=0,821, p<0,001).

Sonuç:

Kırsal bölgede yaşayan kadınların eğitim düzeyi düşüktür. Morbidite, mortalite ve sağlık harcamalarını azaltmak amacıyla, bu kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmaları ve toplum taramalarının sayısı arttırılmalıdır. (Türk Osteoporoz Dergisi 2015;21: 63-8)

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, farkindalik, kirsal bölgede yasayan risk grubu kadinlar

Giriş

Osteoporoz (OP), kemik kütlesinde azalma ve kemik kırılganlığında artış ile seyreden metabolik bir kemik hastalığıdır. Özellikle kalça kırıkları artmış morbidite ve mortalite ile sonuçlanmaktadır. Ortalama yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun artması, sedanter yaşam tarzı ve düzensiz beslenme dışında pek çok hastalık ya da ilaç kullanımı da osteoporoza eğilimi arttırır (1). Osteoporoz yüksek maliyetli bir hastalıktır. Hastanede kalınan günler açısından osteoporoz, sağlık sistemleri üzerinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı, inme, myokard infarktüsü ve meme kanseri gibi pek çok majör hastalığa göre daha fazla maliyet yükü oluşturur (2). Tedavi maliyetlerinin de gün geçtikçe arttığı bildirilmektedir (3). Bu sebeple özellikle risk grubundaki hastaları korumak için yeterli bilgilendirme ve toplum taramaları yapılmalıdır. Dünyada ve Türkiye’de osteoporoz farkındalığı ve algısı ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışma vardır (4-10). Ancak Türkiye’de özellikle riskli gruplarda farkındalık ve algıyı arttıracak çok az bilgilendirme yapılmaktadır. Bu çalışmada kırsal bölgede primer ve sekonder osteoporoz açısından risk grubundaki kadınların osteoporoz hakkındaki farkındalıkları değerlendirilmiştir.


Gereç ve Yöntem

Çalışmaya yaşları 30 ile 79 (43,5±13,2) arasında değişen ve primer ya da sekonder osteoporoz açısından risk grubunda bulunan 583 kadın randomize olarak alındı. Risk grubu postmenopozal olması ya da son yayınlarda belirtilen riskli hastalıklara sahip olmak veya riskli ilaç kullanımı olarak belirlendi (11,12). Üç bölümden oluşan ankette birinci bölümde hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, eğitim düzeyleri gibi demografik özellikleri sorgulandı. ikinci bölümde ise osteoporoz hakkında bilgileri olup olmadığı, riskli grupta olduklarını bilip bilmedikleri, daha önce ilaç kullanıp kullanmadıkları, osteoporoz hakkında nereden bilgi edindikleri ve/veya nereden bilgi almak istedikleri sorgulandı. Üçüncü bölümde ise osteoporoz hakkında bilgisi olduğunu belirten hastaların bilgi düzeyleri incelendi. Konuyla ilgili daha önce yurt dışında ve Türkiye’de yapılan anket formlarına dayanan araştırmalar incelenerek risk faktörleri, koruyucu önlemler ve osteoporozun komplikasyonlarını içeren 10 soru hazırlandı (5,10,11,13-16). Yirmi kişilik gönüllü risk grubu hastalar tarafından cevaplandıktan sonra; sorulardan birkaç tanesi daha anlaşılabilir olması için revize edildi. Hastalara soru yöneltirken osteoporoz “kemik erimesi“ olarak belirtilmiştir. Üçüncü bölümdeki her doğru cevap 1 puan olarak hesaplandı. Toplam puan 0 ile 10 arasındadır.

Lokal etik kurul onayı ve hastalardan sözel ve yazılı olarak bilgilendirme yapılarak bilgilerinin kullanılabileceğine dair onam formu alınmıştır.

İstatistiksel Analiz

İstatistiksel analizlerde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20 istatistik paket programı kullanıldı. P<0,05 değeri anlamlı kabul edildi. Tanımlayıcı istatistikler ortalama ± standart sapma olarak gösterildi. Eğitim düzeyi ve yaş ile anket puanlarının korelasyonu Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi. Riskli grupta olduğunun bilgisi ve eğtim düzeyine göre dağılımının verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır.

Menopozun farkındalığı etkileyip etkilemediğini değerlendirmek için menopozda olan ve olmayan iki grup anket puan ortalaması açısından Mann Whitney-u testi ile değerlendirildi.

“Osteoporozu daha önce duydun mu?” sorusuna verdikleri yanıt açısından menopozda olan ve olmayan grup arasında istatistiksel farklılık karşılaştırmasında ki-kare testi kullanılmıştır.


Bulgular

Riskli gruptaki hastaların demografik özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Osteoporoz hakkında bilgisi olduğunu belirten kırsal bölgede yaşayan risk grubu 505 (%86,6) kadının bilgileri irdelendiğinde 240’ı (%47,5) osteoporoz açısından riskli grupta olduğunu biliyorken 265’inin (%52,5) bu konuda bilgisi yoktu. Bu grubun eğitim düzeyine göre dağılımına bakıldığında eğitim açısından iki grup arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,001). Tablo 2’de hastaların eğitim düzeylerine göre risk grubu farkındalığı dağılımları özetlenmiştir.

Osteoporoz hakkında bilgisi olduğunu belirten hastaların anket puan ortalaması 6,54±2,17 idi. Tablo 3’de osteoporoz hakkında bilgisi olduğunu belirten riskli gruptaki hastaların sorulara verdikleri cevaplar ve oranları belirtilmiştir.
Osteoporoz risk grubu ve komplikasyonları farkındalığı toplam skoru ile yaş arasında negatif yönde korelasyon tespit edilmiştir (Grafik 1) (r=-0,473, p<0,001). Toplam skor ile eğitim düzeyi ile arasında da pozitif yönde güçlü korelasyon olduğu görülmüştür (Grafik 2) (r=0,821, p<0,001). Okuma yazma bilmeyenlerin ortalama skoru 3,53, ilk-orta okul mezunlarının 5,86, lise mezunlarının 8,03 ve üniversite mezunlarının ortalama skoru ise 8,78 idi. Hastaların “osteoporoz hakkında nereden bilgi aldın?” sorusuna verdiği cevap dağılımında eğitim durumuna göre anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Eğitim durumuna göre cevap oranları Tablo 4’de özetlenmiştir. Okuma yazma bilmeyen, ilk-orta okul mezunu ve üniversite gruplarda bilgi en fazla TV-radyo-dergi-gazeteden edinilirken lise mezunu kişilerde en fazla bilginin aile ve arkadaştan edinildiği ancak TV-radyo-dergi-gazetenin de ikinci sırada olduğu görülmüştür. Nerden bilgi almak isterdiniz sorusuna ise okuma yazma bilmeyenlerin 153’ü (%52), ilk-orta okul mezunlarının 144’ü (%57,5), lise mezunlarının 96’sı (%66,2), üniversite mezunlarının da 146’sı (%59,2) sağlık kuruluşundan yanıtını vermiştir. Tüm eğitim gruplarındaki hastalar en fazla sağlık kuruluşundan eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir.

Menopozun farkındalığı etkileyip etkilemediğini değerlendirmek için yine osteoporoz konusunda bilgisi olduğunu belirten 505 kadın menopoz sonrası (5,84±2,18) ve öncesi (7,15±1,96) iki grup anket puan ortalaması açısından değerlendirildiğinde menopoz öncesi grubun ortalaması daha yüksek olarak tespit edilmiştir. İki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,001). Ancak osteoporoz hakkında bilgin var mı sorusuna verdikleri yanıt açısından menopozda olan ve olmayan grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Gruplar arasındaki dağılım arasındaki Tablo 5’de özetlenmiştir.


Tartışma

Bu çalışmada risk grubundaki hastaların osteoporoz farkındalığı ile eğitim düzeyi arasında güçlü korelasyon saptanmıştır. Ancak kırsal bölgede yaşayan kadınların eğitim düzeyi bizim çalışmamızda da görüldüğü gibi düşük olduğunda bu gruptaki hastalara morbidite, mortalite ve sağlık harcamalarını düşürmek amacıyla daha çok bilgilendirme ve toplum taramaları yapılmalıdır. Amerikan istatistiklerine göre kırsal bölgede yaşayan osteoporoz hastalarının kalça kırığı oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür (3). Ayrıca çalışmamızda osteoporoz hakkında bilgisi olduğunu belirten 505 (%86,5) hastanın ancak %47,5’i riskli grupta olduğunu bilmekteydi. Yeap ve ark.’nın yaptığı çalışmada (13) ankete katılanların %27,6’sı sigaranın osteoporoz için risk faktörü olduğunu bilmezken bizim çalışmamızda bu oran çok daha yüksektir (hayır-%9,9, bilgim yok-%49,5). Riskli grupta olduğunu bilenleri dağılımı eğitim seviyesi ile istatistiksel olarak anlamlı derecede artmaktaydı. Daha önce yapılan birkaç çalışmada da bizim sonuçlarımızı destekler nitelikte osteoporoz farkındalığının yaş ile ters eğitim ile doğru orantılı olduğu görülmüştür (5,14).

Bizim çalışmamızda da lise mezunu kişilerde ikinci sırada olmakla birlikte tüm eğitim seviyesi gruplarında en fazla bilgi TV-radyo-dergi-gazeteden edinilmektedir. Farklı ülkelerde yapılan birkaç çalışmada da hastaların en çok basın yayın organlarında bilgi aldığı görülmüştür (13,14). Sağlık kurumları da 2. sırada yer almıştır (1). Ayrıca çalışmanın sonuçlarına göre ise sağlık kuruluşundan bilgi aldığını belirten hasta sayısı üniversite mezunu dışındaki tüm gruplarda son sıradaydı. Bunun kırsal bölgede yaşayan halkın sağlık kuruluşlarına ulaşımının diğer bölgelerden daha uzak olabileceğinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Osteoporoz tanısında olası risk altındaki kadınların taranması ve buna bağlı olarak erken önlemlerin alınması, osteoporozun sağlık sistemine getirdiği yükün azaltılmasında en etkili yol olarak görülmektedir (17,18).

Bu çalışmanın ilgi çekici yanı osteoporoz hakkında bilgisi olduğunu belirten (%86,6) kırsal bölgede yaşayan risk grubu kadınların bile ancak %47,5’inin (202) riskli grupta olduğunu bilmesiydi. Bunun yanında “osteoporoz risk grubu, önlemler ve komplikasyonların farkındalığı” anketine göre özellikle okuma yazma bilmeyenlerin (3,53) ve ilk-orta okul mezunlarının (5,86) puan ortalaması oldukça düşüktü. Hastaların sorgulamasında tüm eğitim düzeylerinde en fazla sağlık kuruluşundan bilgi almak istediklerini belirtmişlerdir. Daha önce yapılan bir kaç çalışmada kırsal bölgede yaşayan kadınların osteoporozu önleme ile ilgili az miktarda bilgiye sahip oldukları gösterilmiştir (10,14,19,20). Ayrıca bizim çalışmamızda olduğu gibi eğitim seviyesinin farkındalığı arttırdığını gösteren çalışmalarda mevcuttur (13,21). Ancak daha önce kırsal bölgede yapılan çalışmalar ve bizim çalışmamızda da görüldüğü gibi kırsal bölgedeki kadın nüfusunun eğitim seviyesi düşük olduğundan farkındalığın da düşük olması beklenen bir sonuçtur (10,13,14). Yaş grubu da bilgi farkındalığı etkileyen önemli bir etmendir. Gemalmaz ve ark.’nın Türkiye’de yaptığı çalışmada yaş grubu daha düşük olanların farkındalığı daha fazlayken ileri yaştaki kadınların farkındalık oranı daha düşüktü (14). Fakat Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada osteoporoz hakkında bilgiye en fazla 60-69 yaş grubu sahipken, 50 yaş altı en az bilgiye sahipti (10). Bizim çalışmamızda da yaşla farkındalık arasında negatif bir korelasyon olduğu gösterilmiştir (r=-0,473, p<0,001).

Bu çalışmada osteoporoz hakkında bilgin var mı sorusuna verdikleri yanıt açısından menopoz sonrası ve öncesi grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Ayrıca bilgim var diyen (%86; 8) grup içinde menopoz öncesi ve sonrası osteoporoz farkındalık anket sonuçları arasında anlamlı farkındalık saptanmış, menopoz öncesi grubun ortalama anket skoru daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonucun genç yaştaki bireylerin eğitim seviyesinin daha yüksek olmasına bağlamaktayız. Borman ve ark.’nın yaptığı çalışmada da (21) menopoz öncesi ve menopoz sonrası arasında osteoporoz bilgisi açısından anlamlı farklılık yokken, bizim çalışmamıza benzer şekilde eğitim düzeyi ile farkındalık skorunun arttığı bildirilmiştir.

Osteoporoz kadınlarda erkeklerden çok daha sık görülmektedir (15). Osteoporozu önlemenin ilk basamağı risk faktörleri açısından farkındalık yaratmaktır (22,23). Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda da bizim çalışmamıza benzer şekilde osteoporozla ilgili bilginin ve farkındalığın yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır (16,24-26). Ayrıca risk grubu hastalarda osteoporoz gelişme riski normal popülasyona göre daha yüksek olduğundan morbidite ve mortalite riski de daha yüksektir (25). Osteoporoz oluşumu, morbidite ve mortaliteyi azaltmak için özellikle riskli grupta hasta eğitim programları düzenlenmelidir. Eğitim programlarının hastaların bilgisi ve farkındalığını arttırdığı ek olarak hastalık semptomlarını değişik düzeylerde azalttığı gösterilmiştir (13).

Sonuç

Kırsal bölgede yaşayan risk grubu hastaların osteoporoz farkındalığı eğitim düzeyi ile doğru, yaş ile ters orantılıdır. Morbidite, mortalite ve tedavi maliyetlerini azaltmak için bu gruptaki hastaları doğru bilgilendirmek ve düzenli kontrollere gelmelerini sağlamak amacıyla daha fazla bilgilendirme yapılmalıdır.


1. Hayakawa N, Suzuki A. [Updates on Lifestyle-Related Diseases and Bone Metabolism. Effects of therapeutic agents for lifestyle-related diseases on osteoporosis]. Clin Calcium 2014;24:1661-9.
2. Lips P. International Osteoporosis Foundation (IOF) Committee of Scientific Advisors. Invest in your bones: quality of life. Why prevent the first fracture? International Osteoporosis Foundation (IOF). Nyon (Switzerland): 2003.
3. Osteoporosis: Public Health Strategies for Education, Prevention and Treatment in Washington State. Washington State Health Department. Available at: http://www.doh.wa.gov. Accessed April, 2006.
4. Nuno-Solinis R, Rodriguez-Pereira C, Alonso-Moran E, Orueta JF. Comorbidity and healthcare expenditure in women with osteoporosis living in the basque country J Osteoporos 2014:205954.
5. Aksu A, Zinnuroğlu M, Karaoğlan B, Akın S, Kutsal YG, Atalay F, ve ark. Osteoporoz, eğitim durumu farkındalık düzeyi araştırma sonuçları. Osteoporoz Dünyasından 2005;11:36-40.
6. Şahin E, Dilek B, Baydar M, Kösehanoğulları M, Uçku R, Öncel S. Kırkbeş yaş ve üzeri hastalarda radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2013;59:52-6.
7. Juby AG, Davis P. A prospective evaluation of the awareness, knowledge, risk factors and current treatment of osteoporosis in a cohort of elderly subjects. Osteoporos Int 2001;12:617-22.
8. Drozdzowska B, Pluskiewicz W, Skiba M. Knowledge about osteoporosis in a cohort of Polish females: the influence of age, level of education and personal experiences. Osteoporos Int 2004;15:645-8.
9. Winzenberg T, Oldenburg B, Frendin S, Jones G. The design of a valid and reliable questionnaire to measure osteoporosis knowledge in women: The Osteoporosis Knowledge Assessment Tool (OKAT). BMC Musculoskelet Disord 2003;4:17.
10. Matthews HL, Laya M, DeWitt DE. Rural women and osteoporosis: awareness and educational needs. J Rural Health 2006;22:279-83.
11. Abraham A, Cohen A, Shane E. Premenopausal bone health: Osteoporosis in premenopausal women. Clin Obstet Gynecol 2013;56:772-9.
12. Unnanuntana A, Gladnick BP, Donelly E, Lane JM. The assesment of fracture risc. J Bone Joint Surg Am 2010;92:743-53.
13. Yeap SS, Goh EM, Das Gupta E. Knowledge About Osteoporosis in a Malaysian Population. Asia Pac J Public Health 2010;22:233-41.
14. Gemalmaz A, Oge A. Knowledge and awareness about osteoporosis and its related factors among rural Turkish women. Clin Rheumatol 2008;27:723-8.
15. Hernandez-Rauda R, Martinez-Garcia S. Osteoporosis-related life habits and knowledge about osteoporosis among women in EL Salvador: a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord 2004;5:29.
16. Chang SF. Knowledge, health beliefs and health related behaviours of first-degree relatives of women suffering from osteoporosis in Taiwan: a questionnaire survey. J Clin Nurs 2008;17:1280-6.
17. NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy. Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. March 7-29, 2000: highlights of the conferance. South Med J 2001;94:569-73.
18. Johnel O. Advances in osteoporosis: better identification of risk factors can reduce morbidity and mortality. J Intern Med 1996;239:299-304.
19. Meadows LM, Mrkonjic LA, Lagendyk LE, Petersen KM. After the fall: women’s views of fractures in relation to bone health at midlife. Women Health 2004;39:47-62.
20. Larkey LK, Day SH, Houtkooper L, Renger R. Osteoporosis prevention: knowledge and behavior in a southwestern community. J Community Health 2003; 28:377-88.
21. Okumus M, Ceceli E, Tasbas O, Kocaoglu S, Akdogan S, Borman P. Educational status and knowledge level of pre- and postmenopausal women about osteoporosis and risk factors: A cross-sectional study in a group of Turkish female subjects. J Back Musculoskelet Rehabil 2013;26:337-43.
22. Orces CH, Casas C, Lee S, Garcia-Cavazos R, White W. Determinants of osteoporosis prevention in low-income Mexican- American women. South Med J 2003;96:458-64.
23. Covello VT, Peters RG. Women´s perceptions of the risks of age-related diseases, including breast cancer: reports from a 3-year research study. Health Commun 2002;14:377-95.
24. Rafraf M, Bazyun B, Afsharnia F. Osteoporosis-related life habits and knowledge about osteoporosis among women in Tabriz, Iran. IMJ 2009;2:17-20.
25. Terrio K, Auld GW. Osteoporosis knowledge, calcium intake, and weight-bearing physical activity in three age groups of women. J Community Health 2002;27:307-20.
26. Pande K, Pande S, Tripathi S, Kanoi R, Thakur A, Patle S. Poor Knowledge About Osteoporosis in Learned Indian Women. JAPI 2005;53:433-36.