Orijinal Araştırma

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Osteoporoz Farkındalığının Değerlendirilmesi

10.4274/tod.galenos.2019.61587

  • Onur Yazıcı
  • Şule Taş Gülen
  • Şenay Demir Yazıcı

Gönderim Tarihi: 09.07.2019 Kabul Tarihi: 16.09.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(3):93-98

Amaç:

Osteoporoz yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve ülke ekonomisine ciddi yükler getiren önemli bir sağlık problemidir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarında osteoporoz riski normal popülasyona göre artmıştır ancak KOAH hastalarının osteoporozla ilgili bilgileri net olarak bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı KOAH hastalarının osteoporoz hakkındaki farkındalığını ve bilgi düzeylerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Nisan 2018 - Aralık 2018 tarihleri arasında göğüs hastalıkları polikliniğe başvuran KOAH tanılı hastalar alındı. Hastaların demografik verileri kaydedildi. Osteoporoz hakkında bilgileri olup olmadığı, biliyorlarsa bilgi kaynakları, bunun için herhangi bir hekime gidip gitmedikleri ve osteoporozun risk faktörleri hakkındaki bilgileri sorgulanarak kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya 111’i erkek toplam 122 hasta alındı. Hastaların %54,9’nun kemik erimesi hakkında bilgisi vardı. Bilgiyi en çok çevreden (%28,7), daha sonra ise doktordan (%23) ve basından (%3,3) aldığı tespit edildi. Hastaların yarısından fazlası kemik erimesini bilmesine rağmen sadece %6,6’sı KOAH’nin bir risk faktörü olduğunu biliyordu ve %0,8’i göğüs hastalıkları hekimi tarafından osteoporoz açısından bilgilendirilip ilgili hekime yönlendirilmişti.

Sonuç:

KOAH hastalarının osteoporoz ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı tespit edildi. Başta göğüs hastalıkları hekimi olmak üzere tüm hekimlerin konuya gereken önemi vermesi ve basın yayın aracılığı ile eğitimlere ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, KOAH, farkındalık

Tam Metin (İngilizce)