Orijinal Araştırma

Kemik Mineral Dansitesinin Vizüel Analog Skala Ağrı Skoruna Etkisi Var mıdır?

10.4274/tod.galenos.2019.97759

  • Kenan Özler

Gönderim Tarihi: 12.03.2019 Kabul Tarihi: 05.09.2019 Turk J Osteoporos 2020;26(2):75-80

Amaç:

Bu çalışmada, obez ve obez olmayan yaşlı hastalarda Vizüel Analog skala (VAS) ağrı skalasını değerlendirmeyi ve ayrıca VAS ağrı skorunun osteoporozlu hastalarda obezite ile ilişkili olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya toplam yüz doksan iki hasta dahil edildi [vücut kitle indeksi (VKİ) <30 olan 69 hasta ve VKİ ≥30 olan 99 hasta]. kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerleri, dual-enerjili X-ışını absorpsiyometrisi yöntemi ile belirlenmiştir. VAS ağrı skoru “ağrısız” (skor=0) ve “en kötü ağrı” (skor=10) olarak değerlendirildi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ağrı şiddeti ölçeğine göre 3 gruba ayrıldı: skor <3 hafif ağrı, 3-6 hafif-orta derecede ağrı ve >6 orta-şiddetli ağrı. Osteoporoz hastalarında VAS ağrı skorunun bağımsız risk faktörlerini belirlemek için çok değişkenli bir lojistik regresyon modeli kullanıldı.

Bulgular:

Obez hastalarda VAS ağrı skoru obez olmayan hastalardan daha yüksekti (4,49±2,76 ve 3,49±2,42, p=0,014). Osteoporoz hastalarında ileri yaş [Olasılık oranı (OR)=1,094, %95 güven aralığı (GA)=1,018-1,175, p=0,014] ve obezite (OR=0,225, %95 GA=0,055-0,928, p=0,039), VAS ağrı skoru ile ilişkili idi. Normal KMY olan hastalarda sadece ileri yaş VAS ağrı skoru ile ilişkili idi (OR=1,157, %95 GA=1,045-1,280, p=0,005). Tüm hastalarda ileri yaş (OR=1,141, %95 GA=1,093-1,192, p=<0,001) ve osteoporoz (OR=0,001, %95 GA=0,00-0,014, p=<0,001) VAS ağrı skoru ile ilişkiliydi.

Sonuç:

Değişken bir risk faktörü olan obezitenin azaltılmasının, ağrı ve sedanter yaşam tarzını azaltacağını ve osteoporozu olan hastalarda KMY’yi iyileştireceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, VAS ağrı skoru, obezite

Tam Metin (İngilizce)