Orijinal Araştırma

Kars İlinde Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Erkeklerde Osteoporoz Sıklığı ve Risk Faktörleri

10.4274/tod.galenos.2019.87004

  • Fatih Bağcıer
  • Gökhan Perinçek

Gönderim Tarihi: 23.07.2019 Kabul Tarihi: 05.09.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(3):99-104

Amaç:

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), günümüzde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. KOAH’li hastalarda osteoporozun daha sık görüldüğü bilinmektedir. Bu çalışma, Kars ilindeki KOAH’li erkeklerde osteoporoz prevalansını ve risk faktörlerini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem:

KOAH tanısı olan 88 erkek hasta üzerinde retrospektif olarak yapılan çalışmada hastaların demografik verileri kaydedildi. Sigara kullanım süresi, steroid kullanım öyküleri dokümante edildi. Solunum fonksiyon testleri ve kemik mineral yoğunlukları dosyalarından analiz edildi.

Bulgular:

Çalışmamızda osteopeni ve osteoporoz prevalansı sırasıyla %46,5 ve %50 idi. Hastanın yaşı, sigara kullanım süresi, KOAH evresi, steroid kullanım öyküsü osteoporoz ile anlamlı olarak ilişkiliydi (p<0,05). Bu ilişki vücut kitle indeksinde gösterilemedi.

Sonuç:

KOAH’li hastalarda hastalığın ileri evre olması, sigara ve steroid kullanımı osteoporoz açısından uyarıcı olmalıdır. Erken teşhis ve tedavi başta kırık olmak üzere olası hayati komplikasyonlardan koruması yönüyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, sigara

Tam Metin (İngilizce)