Diğer

Diz Osteoartritinin Lomber Omurga, Proksimal Femur ve Distal Radius Kemik Mineral Yogunlugu ile Iliskisi

  • Gülgün Durlanik
  • Füsun Sahin
  • Funda Merdol
  • Figen Yilmaz
  • Banu Kuran

Turk J Osteoporos 2003;9(1):-

ÖZETOsteoporoz(OP) ve osteoartrit(OA) yasli populasyonda sik görülen ancak genellikle birlikteligi daha nadir olarak kabul edilen hastaliklardir. Bu çalismanin amaci kemik mineral yogunlugu (KMY) ve diz OA arasindaki iliskiyi degerlendirerek OA ve OP arasindaki olasi ters iliskiyi ortaya koymakti. KMY proksimal femur, lomber omurga ve distal radius’da LUNAR-DEXA cihazi ile ölçüldü. Diz OA ise agirlik verilerek çekilen anteroposterior diz grafilerinde Kellgren-Lawrence skalasina göre 4 dereceye ayrilarak belirlendi. Diz OA olan ve olmayan hastalarin KMY karsilastirildi. Primer OP tanisi ile izlenen ve sekonder OA’a neden olabilecek öykü ve fizik muayenesi olmayan 220 hasta çalismaya alindi. Hastalarin yas ortalamasi 64,1±2,5 yil, ortalama agirliklari 78,3±15,3 kg idi. Diz OA olmayan 80 kisi kontrol grubu olarak alindi. Grade 1 OA olan 21, Grade 2 OA olan 98, Grade 3 OA olan 88, Grade 4 OA olan 13 hasta vardi. Grade 1 ve 2 OA olanlarda olmayanlara göre lomber ve femoral bölge KMY %5-8 oraninda daha yüksekti (pAnahtar kelimeler: Osteoporoz, diz osteoartritiSUMMARYAlthough osteoporosis (OP) and osteoarthritis (OA) are both common conditions with high prevalence in older age group, they rarely coexist clinically. The aim of the study was to determine the possible inverse relation between osteoporosis (OP) and osteoarthritis (OA) by evaluating the association between bone mineral density (BMD) and knee OA. BMD’s in proximal femur, lumbar spine and distal radius were measured by LUNAR-DEXA. Knee OA was assessed by a weight bearing anteroposterior radiograph and graded on a severity scale of 4 according to Kellgren-Lawrence. We compared the bone densities of each OA group with those without knee OA. 220 patients who were evaluated as primary OA and had no history or physical examination findings suggesting secondary OA were included in the study. The mean age was 64 years and the mean weight of the patients was 78 kg. Subjects that had no radyographically evident knee OA were included as the control group. There were 21 Grade 1 OA, 98 Grade 2 OA, 88 Grade 3 OA and 13 Grade 4 OA patients. Mean lumbar and femoral BMD’s of the Grade 1 and Grade 2 OA patients were %5-8 higher then those without OA (pKey words: Osteoporosis, knee osteoarthritis

GIRIS

Ostoporoz (OP) ve osteoartrit (OA) yasli hasta grubunda oldukça yaygin görülür ve klinik deneyimler, iki hastaligin birlikteliginin nadir oldugu yönündedir (1). En etkileyici klinik gözlemler femur boynu kirikli hastalarda OA’un yoklugu ve atravmatik kalça ve omurga kiriklarinin OA’lu hastalarda nadir görülmesidir (2,3,3,4).Hem OP hem de OA kortikosteroid tedavi, travma, displazi, spor yaralanmalari gibi sekonder nedenlere bagli olabilir. OP ve OA arasindaki ters iliski genellikle primer OP’lu ve generalize OA’lu hastalarda görülür (5). Bu tanilar açisindan baktigimizda her iki hastaligin risk faktörleri keskin sinirlarla birbirinden ayrilmaktadir. Bir hastalik için risk faktörü olan digeri için koruyucu olabilmektedir(6). Genetik etkilenme de söz konusudur. Daha yumusak kemige sahip olanlarda OP, daha sert kemige sahip olanlarda OA gelisme egilimi vardir. Tekrarlayici yüklenmelere cevapta bu farklilik OA’da kartilaj hasari, OP’da fraktür olarak sonuçlandigi düsünülmektedir (7). Çalismamizda OA ile OP arasindaki iliskiyi irdelemek amaciyla, OP poliklinigimizde takip edilen postmenopozal kadin hastalarin diz grafileri ile OA derecelerini belirleyip, ölçüm yapilan çesitli vücut bölgelerinin kemik mineral yogunlugu (KMY) ile diz OA arasindaki iliskiyi saptamayi planladik.


HASTALAR VE YÖNTEM

Çalismaya, osteoporoz poliklinigimizde primer postmenopozal osteoporoz tanisiyla izledigimiz 220 hasta alindi. Bu hastalar anamnez, fizik muayene, laboratuar ve radyografik yöntemler ile sekonder osteoporoz nedenleri (sedimentasyon, tam kan sayimi, serum biyokimyasi, üriner kalsiyum-fosfor, PTH, T3, T4, TSH, Vit D3, kortizol) ve sekonder OA nedenleri (travma, geçirilmis enfeksiyon, displazi, alt ekstremite mekanigini bozarak dizde asiri yüklenmeye neden olacak kalça ve bel patolojileri, bacak boyu kisaligi) ekarte edilmis olan hastalardi. Hastalarin hiçbirinde sigara, alkol, kortikosteroid kullanimi, uzamis immobilizasyon yoktu. Diz osteoartritini degerlendirmek için agirlik verilerek ön-arka pozisyonda diz radyografileri çekildi. Derecelendirme Kellgren-Lawrence radyolojik degerlendirme kriterlerine göre yapildi (8). Buna göre;Grade 0: NormalGrade 1: Olasi osteofitlerGrade 2: Tanimlanmis osteofitler ve olasi eklem araligi darligiGrade 3: Orta derecede osteofitler ve tanimlanmis eklem araligi darligiGrade 4: Büyük osteofitler, ciddi eklem araligi darligi ve/veya kemik sklerozuKemik mineral yogunlugu LUNAR-DEXA aleti ile ölçüldü. Proksimal femur kemik yogunluk ölçümü femur boynu ve total femur olarak, lomber bölge L2-L3-L4 bel omurlarinin ortalamalari alinarak, distal radius kemik mineral yogunlugu ise radiusun 1/3 distal bölümünde ölçüldü.Osteoartriti olan her grup (Grade 1-2-3-4) kemik mineral yogunlugu açisindan osteoartrozu olmayan grup ile (grade 0) karsilastirildi.Kemik mineral yogunlugunun Kellgren-Lawrence’e göre diz osteoartriti ile iliskisi istatistiksel açidan linear regresyon analizi ile degerlendirildi. Her radyografik dereceye sahip grup diz osteoartriti olmayan (Grade 0) grup ile karsilastirildi.


SONUÇLAR

Çalismaya katilan hastalarin yaslari 42 ile 86 arasinda degisiyordu, yas ortalamasi ortalama 64,1±2,5 yil, ortalama agirliklari 78,3±15,3 kg. idi. Çalismaya katilan 80 kiside Kellgren-Lawrence siniflamasina göre diz OA yoktu ve bu grup kontrol grubu olarak kullanildi. 21 kiside Grade 1 , 98 kiside Grade 2 , 88 kiside Grade 3 , 13 kiside Grade 4 OA saptandi. Diz OA derecesine göre ölçüm yapilan bölgelerdeki KMY gr/cm2 cinsinden belirlenerek kaydedildi (Tablo 1).Dizlerinde grade 1,2 OA olanlarda, dizinde hiç OA olmayanlara (grade 0) göre daha yüksek femoral bölge ve lomber KMY saptadik. Kemik mineral yogunlugu buralarda dizinde OA olmayanlara göre %5-8 daha yüksekti (Femoral bölgede:Grade 1 p<0,02 Grade 2:p<0.008) (5) (Sekil 1). Grade 3 OA olanlarda grade 0 olanlara göre ortalama kemik mineral yogunlugu hem femoral, hem de lomber bölgede yüksekti. Ancak sonuç istatistiksel olarak anlamli degildi. (Femoral bölgede: p=0,11 lomber bölgede: p=0.12).Grade 4 OA’da ise ortalama kemik mineral yogunlugu her iki bölgede de grade 0’a göre oldukça az bir yükseklik gösteriyordu ve aradaki fark anlamli degildi.Distal radius kemik mineral yogunlugu ile diz OA arasinda bir iliski gözlemlemedik.


TARTISMA

OA ve OP yasla prevalansi ve insidansi artan ve buna bagli olarak morbidite ile iliskili hastaliklardir. Genel terminolojide OP kemik, OA kartilaj hastaligi olarak kabul edilir (9). Ama ayni zamanda OA’da subkondral kemik degisikliklerinin kartilaj hasarinin baslamasinda ve gelisiminde rolü oldugu da bilinmektedir(10). Dequeker’e göre ise kartilaj hasari basladiginda subkondral kemigin sertligi ileri progresyona ve kondrosit disfonksiyonuna neden olur (6). Hangi yolla olursa olsun yüklenme sirasindaki kartilajdaki pik mekanik stresin daha yüksek KMY’da artacagi, osteoporotik kemikte ise azalacagi fikri kabul edilmektedir (9). OA’u, özellikle osteofiti olan OA’u olan hastalarin KMY’da anlamli yükseklikler oldugunun saptandigi bir çalismada, bu hasta grubu “kemik yapicilar “ olarak tanimlanmistir ve yazar “kemik absorbe ediciler” olarak tanimladigi diger grup hastada, osteoartrozik degisikliklerin atrofik natürde oldugunu ve daha düsük KMY degerlerine sahip olduklarini belirtmistir (11). Atrofik kalça OA olanlar ile osteofitli kalça OA olanlarin karsilastirildigi çalismada, atrofik grupta daha yüksek vertebral fraktür prevalansi oldugunun bulunmasi bu savi desteklemektedir (12). OA ile OP arasindaki iliskiyi inceleyen yayinlara baktigimizda sonuçlarin birbirinden farkli oldugunu görmekteyiz. Çalismamizda primer postmenopozal OP’u olan hastalarda, diz OA derecesi Kellgren Lawrence’a göre Grade 1,2 olan hastalarda, diz OA’u olmayan hastalara göre lomber ve femoral KMY’nun anlamli olarak yüksek oldugunu saptadik.Chingford çalismasinda diz OA olan grupta hem lomber hem de kalça KMY’da yükseklik saptanmakla beraber kalça fraktürlerinde OA’un koruyucu etkisinin olup olmadigi sorusunun cevabi bir etkilesim olmadigi yönündedir. Yazarlar bunun bu kisilerin daha az becerili, düsmeye egilimli ve düsme sirasinda kendilerini koruyamamalarindan kaynaklandigini düsünmektedirler (13,14).Framingham çalismasinda 63 yas ve üzeri kadinlar incelendiginde diz OA’unun süpheli veya kesin radyolojik degisiklikleri olan hastalarda kalça KMY daha yüksek bulunmustur (11). Diz OA ile KMY arasindaki iliskinin incelendigi bir baska çalismada 40 yas üzeri 247 kadin (40-92 yas) Kellgren-Lawrence’a göre diz OA derecesi ve Dual Photon Absorbsiyometre ile lomber ve proksimal femur arasindaki iliskiye bakilmistir. Lomber KMY osteofiti olmayan kadinlara göre olan kadinlarda %3,7, Kellgren-Lawrence’a göre Grade 2,3,4 OA olanlarda olmayanlara göre %1,2 daha yükek olarak bulunmustur.Eklem araliginda daralma veya subkondral sklerozlu kadinlarda ise anlamli yükseklik saptanmamistir. Diz OA’unun radyolojik degisiklikleri ile kalçada ölçülen KMY arasinda ise farklilik bulunamamistir (15).Çalismamizda diz OA ile distal radiustan ölçülen KMY arasinda iliski bulamadik. Hem Framingham hem de Baltimore Longitudinal Study of Aging çalismalarinde ayni sekilde bir iliski bulunamistir (11,12,13,14,15). Bu durum üst ekstremitelerde kemik genisliginin diger bölgelerden daha fazla önemli role sahip olmasiyla açiklanmaktadir.OA hastalari daha genis kemik genisligine ve buna ragmen daha düsük KMY’a sahiptirler (5). Bizim çalisma grubumuzda özellikle Grade 4 diz OA’lu hastalarin diz OA’u olmayanlar gibi düsük KMY’ a sahip olmalari literatürle uyumlu degildir. Bu hasta grubu 13 kisi ile oldukça az bir sayi olusturmaktadir. Biz bu durumu hasta sayisinin yetersizligi ve grubumuzun zaten osteoporotik gruptan olusmasina baglamaktayiz. Bu açidan bakildiginda bizim populasyonumuzda osteoporotik hastalarin %26,6’sinda diz OA yokken, %7’sinde Grade 1, %32,6’da Grade 2, %29,3’unda Grade 3, %4.3’sinda Grade 4 (4) gonartroz mevcuttu. OP olan hastalardaki OA sikligi MEDOS çalismasinda kalça OA açisindan bakilarak kadinlarda %49, erkeklerde %26 olarak bildirilmistir (3). Sonuç olarak çalisma grubumuza alinan postmenopozal OP’lu hastalarda radyografik olarak diz OA olan hastalarin lomber ve femoral KMY’nun olmayanlara göre daha yüksek oldugunu, distal radius KMY’nun diz OA’u ile iliskili olarak artmadigini saptadik. Çalismamiz ve literatür bilgileri OP ve OA arasinda bir ters iliski oldugunu desteklemektedir. Ancak bu iliskinin ortaya çikarilmasinda her iki hastaligin da risk faktörleri açisindan birlikte irdelenerek özellikle OP için önemli bir sonuç olan kirik üzerine olan etkisiyle degerlendirilmesi için genis populasyonlu, kontrollü çalismalara halen ihtiyaç duyulmaktadir.


1. Matkovic V, Klisovic D, Ilich JZ: Epidemiology of fractures during growth and aging. Phys Med Rehabil Clin North Am, . 1995;6:39-415.

2. Cummings RG, Klineberg RJ: Epidemiological study of the relationship between arthritis of the hip and hip fractures. Ann Rheum Dis . 1993;52:10-707.

3. Dequeker J, Johnell O et al: Osteoarthritis protects against femoral neck fracture; The MEDOS study experience. Bone . 1993;14:6-551.

4. Aström J, Beertema J: Reduced risk of hip fracture in mothers of patients with osteoarthritis of the hips. J Bone Joint Surg . 1992;0:1-270.

5. Dequeker J: Inverse relationship of interface between osteoporosis and osteoarthritis. J Rheum . 1997;24:8-795.

6. Dequeker J, Mokass L, Aerssens J: Bone density and osteoarthritis. J Rheum . 1995;22:0-0.

7. Spector TD, Cicuttini F, Baker et al: Genetic influences on osteoarthritis: a twin study. BMJ . 1996;312:44-940.

8. Petersson IF, Boegard T, Saxne T et al: Radiographic osteoarthritis of the knee classified by the Ahlback and Kellgren & Lawrence systems for the tibiofemoral joint in people aged 35-54 years with chronic knee pain. Ann Rheum Dis . 1997;56:6-493.

9. Sambrook P, Naganathan V: What is the relationship between osteoarthritis and osteoporosis. Baill Clin Rheum . 1997;11:695-710.

10. Radin EL, Rose RM: Role of subchondral bone in the initiation and progression of cartilage damage. Clin Ortop Rel Res . 1986;213:34-40.

11. Hannan MT, Anderson JJ, Zhang Y et al: Bone mineral density and knee osteoarthritis in elderly men and women: The Framingham Study. Arth Rheum . 1993;36:80-1671.

12. Schnitzler CM, Mesquita JM, Ware L: Bone histomorphometry of the iliac crest, and spinal fracture prevalence in atrophic and hypertrophic osteoarthritis of the hip. Osteoporos Int . 1992;2:186-194.

13. Arden NK, Griffits GO, Hart DJ et al: The association between osteoarthritis and osteoporotic fracture: The Chingford Study. Br J Rheum . 1996;35:1299-1304.

14. Hart DJ, Mootoosamy I, Doyle DV, et al: The relationship between osteoarthritis and osteoporosis in the general population: The Chingford Study. Ann Rheum Dis . 1994;53:62-158.

15. Lethbridge-Çejku M, Tobin JD, Scott WW, et al: Axial and hip bone mineral density and radiographic changes of osteoarthritis of the knee: Data from The Baltimore Longitudinal Study of Aging. J Rheum . 1996;23:0-1943.