Orijinal Araştırma

Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Serum Melatonin Düzeyleri

10.4274/tod.galenos.2020.04127

  • Ayhan Kul
  • Nurinnisa Öztürk
  • Köksal Sarıhan
  • Fatih Baygutalp

Gönderim Tarihi: 30.12.2019 Kabul Tarihi: 10.01.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(2):92-97

Amaç:

Melatoninin (MLT) birçok kronik enflamatuvar hastalığın immünopatogenezinde ve etiyolojisinde rol oynayabileceği bildirildiğinden dolayı, çalışmamızda ailevi akdeniz ateşi (AAA) olan hastaların serum MLT seviyelerinin belirlenerek hastalık şiddeti ile arasında olası bir ilişki olup olmadığını incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya AAA hastalığı tanısı konulan ve en az 1 aydır (ortalama yaş, 36,4±12,2 yıl; aralık, 19-68 yıl) atak geçirmeyen 14 erkek ve 16 kadın olmak üzere toplam 30 hasta (ortalama yaş, 38,4±12,5 yıl; aralık, 19-65 yıl) ile yaş ve cinsiyetleri benzer olan 12 erkek ve 18 kadın toplam 30 sağlıklı kontrol (ortalama yaş 38,4±12,5 yıl; yaş aralığı; 19-65 yıl) bulunmaktaydı. Katılımcıların demografik verileri, laboratuvar ve klinik özellikleri kaydedilerek, serum MLT seviyeleri belirlendi. Ayrıca serum MLT seviyesi ile hastalık şiddeti arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular:

Gruplar arasında serum MLT seviyeleri açısından anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0,05). AAA hastalarının cinsiyet, yaş ve vücut kitle indeksi gibi demografik verileri, eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein ve fibrinojen değerleri ve hastalık şiddet skoru ile serum MLT seviyesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. AAA hastalarında artrit varlığına göre; akut artrit öyküsü olanlar (n=7 kişi) ile artriti olmayanlar (n=23 kişi) arasında serum MLT düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,019).

Sonuç:

Bulgularımız MLT’nin AAA’nın immünopatogenezinde ve AAA’ya bağlı artrit öyküsü olanlarda olası bir rol oynadığına dair kanıt sunmaktadır. Ancak MLT’nin immün düzenleyici rolü çok karmaşık ve mekanizmaları henüz tam olarak anlaşılamadığından dolayı bulgularımızın gelecekte daha kapsamlı araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ailevi akdeniz ateşi, melatonin, artrit, ilişki

Tam Metin (İngilizce)