Diğer

197 Hastada DXA ve Osteoporoz Risk Faktörlerinin Degerlendirilmesi - Orijinal Arastirma

  • Sirin Raife Çoban
  • Canan Gücük Tezel
  • Afitap Içagasioglu
  • Nesrin Canik Baysal
  • Aysen Karabulut
  • Hatice Sule Taskingil

Turk J Osteoporos 2007;13(4):-

ÖzetAmaç: Göztepe Egitim ve Arastirma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniklerinde takip edilen 197 hastanin, osteoporoz risk faktörleri, DXA ölçümleri, dorsolomber radyografileri ve laboratuar tetkikleri yönünden incelenmesi.Hastalar ve Yöntem: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniklerinde takip edilmekte olan ve yaslari 37 ila 78 arasinda olan 197 hastanin kesitsel degerlendirilmesi yapilmistir. Hastalarin yasam biçimleri ve beslenmedeki kalsiyum, kafein, alkol alimi, sigara tüketimi, menars yasi, dogum sayisi, menopoz süresi, fiziksel aktivite düzeyi gibi risk faktörleri yönünden sorgulamalari; dorsolomber AP- lateral radyografi ve laboratuar tetkikleri ve DXA ile lomber-femoral kemik mineral yogunlugu ölçümleri gerçeklestirilmistir.Dünya Saglik Örgütü’nün T skorlari kriterlerine göre osteoporoz, osteopeni siniflandirilmasi yapilmistir. Pearson korelasyon analizi ve ANOVA istatistiksel yöntem olarak kullanildi.Bulgular: Hastalarin yas ortalamalari 59,24±8,33 olarak bulundu. Vücut Kitle Indeksi 26,42±3,99 idi. Günes ile temas, yasam biçimi, beslenme, menars yasi, dogum sayisi, daha önceki kirik, kompresyon fraktürü bulunmasi ile T skorlari arasinda anlamli iliski tespit edilmedi. Hastalarin yaslari ile femur boynu T skorlari arasinda, vücut kitle indeksleri ile her 2 bölgeden yapilan T skoru ölçümleri arasinda, menopoz süreleri ile femur boynu T skorlari arasinda istatistiksel anlamli iliski bulundu (pSonuç: Osteoporoz tanisinda altin standart olan DXA ölçümleri ile minimal risk faktörleri arasinda istatistiksel boyutta anlamli iliski tespit edilemedi. Yas, vücut kitle indeksi, menopoz süresi ise BMD degerleri ile iliskili olarak tespit edildi.(Osteoporoz Dünyasindan 2007;13:80-2)Anahtar kelimeler: Osteoporoz, risk faktörleri, T skoruSummaryAim: To examine the risk factors for osteoporosis, dual energy X ray absorbsiometry (DXA) measures, dorsolomber radiographics and laboratory analysis of 197 patients which followed in Goztepe Education and Research Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Policlinics.Patients and Methods: 197 patients, ages between 37-78, which followed in Physical Medicine and Rehabilitation Policlinics, cross-sectionally evaluated. Patients interrogated about risk factors like life style, calcium-caffeine-alcohol consumption in nutrition, cigarette smoking, age ot menarch, number of births, time of menopause, physical activity levels and their dorsolomber AP-lateral radiograpichs, laboratory analysis and bone mineral density measures with DXA has done. Osteoporosis-osteopenia classification has done by the T score criterias of World Health Organisation. Pearson correlation analysis and ANOVA has used as statistical method.Results: Mean age was 59,24±8,33. Mean body mass index was 26,42±3,99. A significant correlation did not found between life style, nutrition, age of menarch, number of births, early fracture, compression fracture, sunbathe and T scores. A statistically significant correlation has found between age and femur neck T scores; body mass index and lomber-femoral T scores; time of menopause and femur neck T scores (pConclussion: A significant correlation did not found between the minimal risk factors and DXA measures. Age, body mass index and time of menopause has found related to bone mineral density measures. (From the World of Osteoporosis 2007;13:80-2)Key words: Osteoporosis, risk factors, T score

Giris

Osteoporoz; düsük kemik kütlesi, kemik dokusunun mikromimari yapisinin bozulmasi sonucu kemik kirilganliginda ve kiriklarda artma ile karakterize bir kas iskelet sistemi hastaligidir. Düsük kemik kütlesi, kirik riskinin en önemli belirleyicisidir. DSÖ (Dünya Saglik Örgütü) Çalisma Grubu 1994’te postmenopozal kadinlarda osteoporozu kemik yogunluk ölçümleri ile tanimlamistir. Buna göre, hastanin kemik kütlesi, menopoz öncesi saglikli bir kadininki (T skoru) ile karsilastirildiginda, 2,5 SD daha düsükse osteoporoz söz konusudur (1).Literatürde, osteoporoz için bir çok risk faktörü tanimlanmistir. Yas, cinsiyet, yasam biçimi, beslenme, sigara, alkol kullanimi, vücut kitle indeksi, diabet gibi. (2,3,3,4,3,4,5) Bu çalismada retrospektif olarak Göztepe Egitim ve Arastirma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniklerinde takip edilen 197 hastanin risk faktörleri sorgulanip, DXA, dorsolomber radyografileri ve laboratuar tetkikleri incelenmistir.


Materyal Metod

Çalismaya Göztepe Egitim ve Arastirma Hastanesinde takip edilmekte olan 197 hasta dahil edildi. Sekonder osteoporozu olan hastalar, osteoporoz veya osteopenisi olmayan hastalar çalismaya dahil edilmedi. Hastalara yasam biçimleri, beslenmedeki kalsiyum kafein alimi, sigara tüketimi, menars yasi, dogum sayisi, menopoz süresi, fiziksel aktivite düzeyi, günesle temas etme süresi, eslik eden hastaliklari sorgulayan bir anket uygulandi. Hastalarin vücut agirliklari ve boylari ölçülüp vücut kitle indeksleri hesaplandi. Hastalarin lomber ve femoral kemik mineral yogunluklari DXA ile degerlendirilerek risk faktörleri ile iliskisi belirlendi.Hastalar DSÖ’nün T skorlari kriterlerine göre siniflandirildi. Hastalarin dorsolomber AP-lateral radyografileri ve laboratuar tetkikleri incelendi. Dorsolomber radyografileri Genant teknigi ile incelendi ve kompresyon fraktürü tespit edilen hastalar siniflandirildi. Istatistiksel analizler GraphPad V3 paket programi ile yapildi. Verilerin degerlendirilmesinde tanimlayici istatistiksel metodlarin (ortalama-standart sapma) yani sira ikili gruplarin karsilastirilmasinda bagimsiz T testi, degiskenlerin birbirleri ile iliskilerini belirlemede Pearson korelasyon testi kullanildi. Sonuçlar anlamlilik p<0,05 düzeyinde degerlendirildi.