Orijinal Araştırma

Nöropatik Ağrı Komponenti Olan Diz Osteoartritinde Transkutanöz Elektrik Sinir Stimülasyonu Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma

10.4274/tod.47113

  • Cemile Sevgi Polat
  • Asuman Doğan
  • Didem Sezgin Özcan
  • Belma Füsun Köseoğlu
  • Sinem Koçer Akselim
  • Şule Şahin Onat

Gönderim Tarihi: 01.12.2016 Kabul Tarihi: 16.11.2017 Turk J Osteoporos 2017;23(2):47-51

Amaç

Çalışmamızın amacı nöropatik ağrı komponenti olan diz osteoartritinde transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonunun (TENS) etkinliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Hastalar ağrı şiddeti açısından görsel analog skala (VAS), fiziksel fonksiyon için Western Ontario ve McMaster osteoartriti indeks (WOMAC), osteoartrit şiddeti açısından Kellgren-Lawrence derecelendirme, nöropatik ağrı varlığı açısından painDETECT ağrı anketi ile değerlendirildi. Hastalar painDETECT puanlarına göre 2 gruba ayrıldı. Grup 1 nöropatik ağrısı pozitif ve muhtemel olan 20 (%39,2) hastadan, grup 2 nöropatik ağrısı olmayan 31 (%60,8) hastadan oluşmaktadır. Bütün hastalar hot pack ve TENS tedavisi aldı, ev egzersiz programı verildi. Fiziksel tedavi ajanları haftada 5 gün olmak üzere 3 hafta verildi. Değerlendirmeler bütün hastalarda tedavi öncesi ve sonrası yapıldı.

Bulgular

Demografik özellikler ve radyografik değerlendirme açısından gruplar arasında istatiksel olarak fark yoktu. VAS, WOMAC ağrı ve fiziksel fonksiyon skorları nöropatik ağrı komponenti olan diz hastalarında tedaviden sonra anlamlı derecede azaldı fakat her iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu.

Sonuç

TENS nöropatik ağrı komponenti olan diz osteoartriti hastalarında ağrıyı azaltmada ve fiziksel fonksiyonu geliştirmede etkilidir. TENS tedavisinin avantajı ilaç tedavisi ile birlikte kullanılabilmesi böylelikle ilaç dozunun ve ilaç yan etkilerinin azaltılmasını sağlamasıdır.

Anahtar Kelimeler: Nöropatik ağrı,diz osteoartriti,transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu

Tam Metin (İngilizce)