Orijinal Araştırma

Behçet Hastalığında Serum Kalprotektin ve Demir Metabolizması Biyobelirteç Düzeyleri

10.4274/tod.galenos.2021.45403

  • Ahmet Karadağ
  • Halef Okan Doğan

Gönderim Tarihi: 30.09.2020 Kabul Tarihi: 16.03.2021 Turk J Osteoporos 2021;27(3):140-144

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Behçet hastalığında (BH) serum kalprotektin, hepsidin, demir ve ferritin düzeylerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Uluslararası BH Çalışma Grubu tanı kriterlerine (1990) göre 40 Behçet hastası ve 40 sağlıklı birey dahil edildi. Çalışmaya katılan tüm bireylerin serum yüksek duyarlı C-reaktif protein (hsCRP), hepsidin, kalprotektin, ferritin, demir ve doymamış demir bağlama kapasitesi (UIBC) seviyeleri belirlendi.

Bulgular:

Gruplar arasında serum kalprotektin (p<0,05), UIBC (p<0,05), hsCRP (p<0,05) ve hemoglobin (p<0,05) düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Hastalar ve kontroller arasında serum hepsidin, demir ve ferritin düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Kalprotektin kesme değeri 212,3 (pg/mL) bulundu ve bu değer BH için duyarlılık %100 ve özgüllük %90 idi.

Sonuç:

Serum kalprotektin, enflamatuvar durumun değerlendirilmesinde ve BH’nin tanısında faydalı biyobelirteç olabilir. Toplam demir bağlama kapasitesi ve hemoglobin, Behçet hastalarında demir eksikliği anemisini değerlendirmek için daha faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, kalprotektin, hepsidin, demir, ferritin

Tam Metin (İngilizce)