DİĞER

Turk J Osteoporos 2016; 22: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:

2016 Konu Dizini

Ağrı/Pain       66, 107
Ağrısız/Painless        68
Ailevi Akdeniz ateşi/Familial Mediterranean fever    114
Akciğer kanseri/Lung cancer    50
Aktivite düzeyi/Activity level       35
Alt ekstremite atrofisi/Lower extremity atrophy     145
Anjina pektoris/Angina pectoris       107
Ankilozan spondilit/Ankylosing spondylitis    115, 117, 125
Arthritis/Artrit    71
Artroskopi/Arthroscopy    97
Avasküler nekroz/Avascular necrosis    97, 114, 149
Ayak ağrısı/Foot pain    62
Behçet hastalığı/Behçet’s disease    165
Bel ağrısı/Low back pain    156
Benign tümör/Benign tumor    117
Bilgi/Health knowledge    11
Boyun ağrısı/Neck pain    24
Brusella melitensis/Brucella melitensis    164
Crohn hastalığı/Crohn disease    162
Çocuk/Child    66
D vitamin/Vitamin D    1, 125, 137
Davranış/Practice    11
Derin ven trombozu/Deep venous thrombosis    58
Disk herniasyonu/Disc herniation    24
Diz ağrısı/Knee pain    165
Eksizyon/Excision    170
El kavrama gücü/Hand grip strength    1
Eritrosit dağılım genişliği/Red blood cell distrubition width    121
Erken erozyon/Early erosion    71
Eşlik eden hastalıklar/Concomitant systemic diseases    85
Etiyoloji/Etiology    167
Femoral head/Femur başı    114
Fibromiyalji sendromu/Fibromyalgia syndrome    121, 129
Fiziksel aktivite/Physical activity    132
Fraktür/Fracture    62
Freund’s complet adjuvan artriti/Freund’s complet
adjuvan arthritis    74
Gebelik/Pregnancy    54, 101, 153, 156
Gebelikle ilişkili osteoporoz/Pregnancy associated
osteoporosis    156
Gut/Gout    104
Hastalık aktivitesi/Disease activity    125
Hematolojik bulgular/Hematological findings    121
Heparin/Heparin    54
Hip joint/Kalça eklemi    120
Hipertiroidizm/Hyperthyroidism    141
İdiyopatik trombositopenik purpura/Idiopathic
thrombocytopenic purpura    110
İkincili osteoporoz/Secondary osteoporosis    29
İzokinetik test/Isokinetic testing    35
Kadın hasta/Woman patient    104
Kadın/Female    11, 137
Kalça ağrısı/Hip pain    43
Kalça/Hip    167
Kalkaneus/Calcaneus    132
Kanat skapula/Wing scapula    70
Kas enfeksiyonu/Muscle infection    164
Kas gücü/Muscle strength    1, 35
Kemiğin paget hastalığı/Paget’s disease of the bone    43
Kemik iliği ödemi/Bone marrow edema    115
Kemik mineral yoğunluğu/Bone mineral
density    1, 7, 14, 80, 85, 92, 132
Kırık riski/Fracture risk    80
Kognitif fonksiyon/Cognitive function    137
Kompleks bölgesel ağrı sendromu/Complex
regional pain syndrome    47, 68
Komplikasyon/Complication    162
Koroner arter hastalıkları/Coronary artery disease    107
Kronik el artriti/Chronic hand arthritis    104
Laktasyon/Lactation    101, 156
Metaplastik hastalık/Metaplastic disorder    72, 120
Metastaz/Metastasis    50
Miyozit/Myositis    164
Miyozitis ossifikans/Myositis ossificans    170
Obezite/Obesity    80, 129
Okul/School    66
Omurganın sagital dizilimi/Sagittal spinal alignment    29
Omuz ağrısı/Shoulder pain    70
Omuz eklemi/Shoulder joint    72
Ortalama platelet hacmi/Mean platelet volume    92
Osteoid osteoma/Osteoid osteoma    145
Osteoporoz/Osteoporosis    7, 11, 17, 40, 54, 80, 101, 141, 153
Ozon/Ozone    74
Pelvik/Pelvic    149
Platelet endeksleri/Platelet indices    92
Postmenopozal osteoporoz/Postmenopausal osteoporosis    85
Postür/Posture    66
Proksimal femur/Proximal femur    145
Prostat kanseri/Prostate cancer    149
Protrüzyo asetabuli/Protrusio acetabula    167
Psoriasis/Psoriasis    88
Psoriatik artrit/Psoriatic arthritis    88
Pubik ramus stres kırığı/Pubic ramus stress fracture    40
Radial ven trombozu/Radial ven thrombosis    58
Radius fraktürü/Radius fracture    68
Radyofrekans ablasyon/Radiofrequency ablation    145
Radyoloji/Radiology    97
Radyolojik bulgu/Radiographic finding    88
Radyoterapi/Radiotherapy    149
Risk faktörleri/Risk factors    17
Romatoid artrit/Rheumatoid arthritis    74, 162
Sagital anterior imbalans/Spinal sagittal imbalance    29
Sakrum/Sacrum    115
Semptom şiddeti/Symptom severity    129
Sırt ağrısı/Back pain    50, 107
Sırt çantası/Backpack    66
Sinoviyal kondromatozis/Synovial chondromatosis    72, 120, 167
Sistemik lupus eritematoz/Systemic lupus erythematosus    110
Spondilodiskit/Spondylodiscitis    117
Stellate ganglion/Stellat ganglion    47
Suprapatellar sinoviyal kondromatozis/Suprapatellar
synovial chondromatosis    165
Tedavi/Treatment    47
Teriparatid/Teriparatide    153
Tetik nokta/Trigger points    24
Tibial sesamoid/Tibial sesamoid    62
Travmatik beyin hasarı/Traumatic brain injury    7
Trombositopeni/Thrombocytopenia    110
Tutum/Attitudes    11,
Ultrason/Ultrasound    71
Uzun torasik sinir/Long thoracic nerve    70
Üst ekstremite ağrısı/Upper extremity    107
Üst ekstremite derin ven trombozu/Upper extremity
deep venous thrombosis    58
Varfarin sodyum/Warfarin sodium    29
Vertebra kompresyon fraktürü/Vertebral compression
fracture    141
Yaşlanan omurga/Ageing spine    29
Yaşlı/Elderly    40
Yaşlılık/Senility    43
Yetersizlik kırığı/Insufficiency fracture    149
Yumuşak doku tümörlü/Soft tissue tumors    170

Anasayfa Arşiv Arama Menü