Orijinal Makale

Yaşlılarda Proksimal Femur Morfoloji ve Dokusunun Radyografik Değerlendirilmesi Yoluyla Osteoporozun Tahmini, Geçerli ve Güvenilir midir?

10.4274/tod.86580

  • Özkan Köse
  • Ömer Faruk Kılıçaslan
  • Hasan Onur Arık
  • Ümit Sarp
  • İclal Erdem Toslak
  • Mehmet Uçar

Gönderim Tarihi: 10.01.2015 Kabul Tarihi: 26.01.2015 Turk J Osteoporos 2015;21(2):46-52

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, postmenepozal kadınlarda osteoporoz varlığını kalça grafilerinden belirleyecek en iyi radyografik ölçüm metodunu belirlemek ve bu yöntemlerin geçerlilik ve güvenilirliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Kalça ağrısıyla hastaneye başvuran 92 postmenepozal kadın hasta çalışmaya alındı. Kalça radyografileri değerlendirilerek Singh indeks (Sİ), kanal kalkar oranı (KKO) ve Kortikal kalınlık indeksi (KKİ) ölçüldü. Tüm ölçümler en az 4 hafta arayla iki bağımsız gözlemci tarafından iki kez gerçekleştirildi. Hastaların kemik mineral yoğunluğu (KMY) DEXA ile değerlendirildi. Analizin ilk kısmında tüm ölçüm yöntemlerinin güvenilirliği test edildi. İkinci kısımda KMY ile ölçüm yöntemleri arasındaki ilgileşim analiz edildi, ilgileşim katsayısı (Pearson r) kullanıldı. En sonunda her bir radyografik ölçüm metotlarının sensivite, spesifitesini ve eşik değerini belirlemek için ROC eğri analizi yapıldı.

Bulgular:

Sİ’nin gözlemciler içi güvenilirlik analizi gözlemci A için kappa katsayısını 0,359, gözlemci B için 0,224 olarak bulundu. Sİ, gözlemciler arası güvenilirlik analizi gözlemci A için kappa katsayısını 0,070, gözlemci B için 0,051 olarak bulundu. Gözlemciler içi ve gözlemciler arası güvenilirlik KKO ve KKİ için iyi ve mükemmeldi (ICC: 0,920 ve ICC: 0,936). Sİ ve KMY ölçümleri arasında ilgileşim bulunamadı (p=0,818). Diğer yandan KKO, KKİ ve KMY ölçümleri arasında anlamlı bir ilgileşim saptandı (p=0,001). Osteoporotik ve nonosteopotik hastalar arasında ölçülmüş tüm indeksler anlamlı derecede farklıydı (p<0,05). KKİ değeri 0,3 den az ve KKO değeri 0,47 den az osteoporoz varlığını %100 sensivite ve %98 spesifite ile gösterdiği saptandı.

Sonuç:

Sİ osteoporozu saptamada güvenilir değildir ve KMY ile ilgileşim göstermemektedir. Ancak hem KKO hem de KKİ güvenilirdir ve gerçek KMY değerleriyle anlamlı şekilde ilgileşim göstermektedir. (Türk Osteoporoz Dergisi 2015;21: 46-52)

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, pelvis radyografisi, kemik mineral yogunlugu, Singh indeks, Kortikal kalinlik indeksi, kalkar kanal orani

Tam Metin (İngilizce)