Orijinal Araştırma

Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümlerinin Karşılaştırılması

10.4274/tod.85856

  • Ahmet İmerci
  • Nevres Hürriyet Aydoğan
  • Önder Yeniçeri

Gönderim Tarihi: 03.02.2017 Kabul Tarihi: 12.10.2017 Turk J Osteoporos 2017;23(2):52-56

Amaç

Muğla ve Erzurum illerinde osteoporoz (OP) ünitesinde kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümü yapılmış hastaların değerlerini karşılaştırmak ve OP yaygınlığını belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Elli yaş üstü toplam 3862 hastanın verileri değerlendirilip ve çalışmaya dahil edildi. Hastaların; yaşları, cinsiyetleri ve vücut kitle indeksi (VKİ) kaydedildi. Muğla’daki hastalar 1. gruba, Erzurum’daki hastalar ise 2. gruba dahil edilerek çalışma iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki omurga (L1-4) ve kalça (femur boyun) KMY’leri dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) yöntemi kullanılarak ölçüldü.

Bulgular

Toplam 3862 hasta çalışmaya dahil edildi. Birinci grupta toplam hasta sayısı 2611 idi ve bunların 2518’i kadın, 93’ü erkekti. İkinci grupta 1251 hasta mevcuttu ve 1093’ü kadın, 158’i erkekti. Birinci grupta yaş ortalaması 63,63±8,84, ikinci grupta 65,44±9,26 idi ve iki grup arasında anlamlı fark saptandı (p<0,001). VKİ açısından iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,001). Olguların femur boyun T-skorları arasında anlamlı fark saptandı (p<0,001). Lomber 1-4 T skoru her iki gruptaki kadınlarda anlamlı fark saptanırken, erkeklerde istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla; p<0,001, p=0,726).

Sonuç

Muğla bölgesinde femur boyun KMY değerleri Erzurum bölgesine göre anlamlı düşük bulunmuştur. Daha az güneşlenme süresi ve bölgesel farklılıklar düşük KMY ve OP için önemli risk faktörü olmasına rağmen Erzurum bölgesinde KMY değerleri daha yüksek bulunmuştur. Beslenme alışkanlıkları sonuçlarda etkili olduğu düşünülmektedir. Bölgesel farklılıkların ve yerel değerlerin KMY yorumlanmasında göz önüne alınması gereken bir faktör olduğuna inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu,osteoporoz,tedavi

Tam Metin (İngilizce)