Orijinal Araştırma

Psoriasisli Hastalarda Psoriatik Artrit: Klinik ve Radyolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi

10.4274/tod.72692

  • Hatice Reşorlu
  • Zerrin Öğretmen
  • Sevilay Kılıç
  • Ayla Akbal
  • Coşkun Zateri
  • Sibel Cevizci

Gönderim Tarihi: 03.01.2016 Kabul Tarihi: 19.01.2016 Turk J Osteoporos 2016;22(2):88-91

Amaç:

Bu çalışmanın amacı psoriasisli hastalarda, psoriatik artritin (PsA) varlığını klinik ve radyolojik açıdan belirlemek ve klinik bulgularla ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda 2009-2014 yılları arasında polikliniğimize PsA ön tanısı ile yönlendirilen 72 psoriasis tanılı hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların el, ayak ve sakroiliak eklem grafileri, hangi hastalarda klinik olarak PsA olduğunu bilmeyen, kas iskelet sistemi radyolojisinde tecrübeli bir radyolog tarafından okundu. Tüm psoriasisli hastalar, radyografik bulgulara ve Classification Criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR) kriterlerine göre değerlendirilerek PsA olan ve olmayan olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastaların demografik verileri, hastalık süresi, tırnak tutulumu, sigara-alkol kullanımı kayıt edildi.

Bulgular:

Tüm olguların yaş ortalaması 47,24±14,61 yıl, ortalama hastalık süresi ise 14,13±11,92 yıldı. Çalışmamıza dahil ettiğimiz hastaların %54,2’si (n=39) sigara, %23,6’sı (n=17) alkol kullanmaktaydı. Hastaların %56,9’unda (n=41) tırnak tutulumu mevcuttu. Hastaların %58,3’ünde (n=42) radyolojik bulgulara göre PsA tespit edildi. Bu olgularda yaş ortalaması ve hastalığın başlangıç yaşı, radyolojik olarak PsA olmayanlara göre daha yüksekti. Klinik olarak tüm hastaların sadece %18,1’inde (n=13) CASPAR kriterlerine göre PsA saptandı.

Sonuç:

Radyolojik değerlendirmeye göre PsA olarak nitelendirdiğimiz hastaların oranı yüksek bulunmuştur. Bu durumun ana nedeni asemptomatik-subklinik seyirli hastaların varlığıdır. Bu nedenle psoriasis hastalarında detaylı öykü alınması ve iyi klinik muayene yapılması önemlidir. PsA tanısında radyolojik ve klinik değerlendirme birlikte kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, psoriatik artrit, radyolojik bulgu

Tam Metin (İngilizce)