Diğer

Postmenopozal Osteoporozda Hiperkalsiüri

  • Ayfer Kanberoglu
  • Sule Tütün
  • Hale Aral
  • Güvenç Güvenen

Turk J Osteoporos 2004;10(2):-

ÖZETEn az bir yildir menopozda olan, yaslari 35 ile 75 arasinda degisen, sigara ve alkol kullanmayan, daha önce menopoz ve osteoporozla ilgili herhangi bir ilaç almamis olan kadinlar çalismaya kabul edildi. Post menopozal osteoporozu olan (n = 25) ve osteoporozu olmayan (n = 25) kadinlarda serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, kreatinin düzeyleri ve idrarda kalsiyum, kalsiyum / kreatinin oranini arastirdik. Çalismamizda osteoporozu olan kadinlarin %68‘inde, osteoporozu olmayan kadinlarin da %36’sinda hiperkalsiüri tespit edildi. Kontrol grubu (0.16±0.15) ile osteoporoz olan grup (0.24±0.18) arasinda idrarda  kalsiyum / kreatinin orani açisindan anlamli bir fark bulundu (pAnahtar kelimeler: Hiperkalsiüri, osteoporoz, hiperfosfatemi, böbrek tasiSUMMARYWomen aged between 35 to 75, termed as postmenopausal at least for one year, not smoking and not drinking alcohol, not using any medicine related with menopause and osteoporosis made up our patient and control groups. We investigated serum calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, creatinine levels and urinary calcium level, calcium to creatinine ratio in post-menopausal women with osteoporosis (n = 25)  and without osteoporosis (n =25). In our study hypercalciuria was found in 68% of women with osteoporosis and in 36% of women without osteoporosis. It was also found that there was a significant difference in calcium to creatinine ratio between the two groups (pKey words: Hypercalciuria, osteoporosis, hyperphosphatemia, renal calculi

GIRIS

Normal eriskin insanlarda kalsiyum atilimi spot idrarda kalsiyum (mg/dl) / kreatinin (mg/dl) orani 0.14 ‘ten küçüktür. Bu miktarin artmasi hiperkalsiüri olarak tanimlanir (1). Hiperkalsiüri endokrin, renal ve kemik hastaliklari nedeniyle olabilir (2). Bazi arastirmalarda idiopatik hiperkalsiüride kemik mineral dansitesinde azalma oldugu gösterilmistir (3,4,4,5,4,5,6). Biz de çalismamizda postmenopozal osteoporozu olan kadinlarda hiperkalsiüri varligini arastirdik.


GEREÇ VE YÖNTEM

Böbrek veya karaciger hastaligi lehine herhangi bir klinik ve laboratuvar bulgusu görülmeyen, yaslari 35 ile 75 arasinda degisen, en az bir yildir menopozda olan, sigara ve alkol kullanmayan, daha önce menopoz ve osteoporozla ilgili herhangi bir ilaç almamis olanlar arasindan, post menopozal osteoporozu olan 25 kadin ve menopozda olup osteoporozu olmayan 25 kadin çalismaya alindi. Osteoporoz tanisi, osteodansitometrik tetkike göre kemik yogunlugu T skoru (5) SD den fazla sapma gösterenlerde konuldu. Olgularda sabah aç karnina alinan kan örneklerinde serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, kreatinin düzeyleri Technicon RA-XT otoanalizörü ile ölçüldü. Sabah ilk idrarda kalsium ve kreatinin degerleri yine ayni analizör ile çalisildi ve Ca / kreatinin orani tespit edildi. Kalsiyum / kreatinin oranlari 0,14 altindaki degerler normal, üstündeki degerler hiperkalsiüri olarak degerlendirildi.Istatistiksel analiz: Verilerin degerlendirilmesinde SPSS for Windows 10.0 istatistik paket programi kullanildi. Karsilastirmalarda Student’s t ve Mann Whitney U testleri kullanildi. P < 0.05 anlamli kabul edildi.


BULGULAR

a) Kontrol grubu ile (53,54,55,56,57,58,59), hasta grubu (57) arasinda yas ortalamasi bakimindan anlamli bir farklilik yoktu (Tablo 1).b) Gruplar arasinda serum Ca, ALP ve kreatinin düzeyleri bakimindan anlamli bir farklilik bulunamadi (5).c) Osteoporoz grubunun serum P düzeyi, kontrol grubuna göre anlamli olarak yüksek bulundu (5), (Tablo 2).d) Gruplar arasinda idrar kreatinin düzeyi ortalamalari bakimindan anlamli bir farklilik bulunamadi (5), (Tablo 3).e) Osteoporoz grubunun idrar Ca düzeyi ve idrar Ca / kreatinin orani, kontrol grubuna göre anlamli olarak yüksek bulundu (5).