Diğer

Postmenopozal Kadinlarda Lomber Omurga ve Femur Kemik Mineral Yogunlugu ile Hasta Yasi Arasindaki Iliski

  • Taciser Kaya
  • Nese Ölmez
  • Rezzan Günaydin

Turk J Osteoporos 2003;9(3):-

ÖZETBu çalismada lomber omurga, femur bölgeleri(boyun, trokanter ve Ward’s üçgeni) kemik mineral yogunluklari(KMY) ve T skorlari ile hasta yasi arasindaki iliskinin arastirilmasi amaçlanmistir. L2-4 T skoru £ -2.5 olan toplam 85 postmenopozal kadin(yas ort. 65.72) çalismaya dahil edildi. Hastalarin lomber omurga ve kalça KMY degerleri dual enerji X-ray absorbsiyometri yöntemi ile ölçüldü. Istatistiksel degerlendirme için pearson korelasyon analiz yöntemi kullanildi. Hasta yasi ile femur boynu ve Ward’s üçgeni KMY ve T skoru degerleri arasinda negatif korelasyon saptandi(pAnahtar sözcükler: Yas, kemik mineral yogunlugu, osteoporozSUMMARYThe aim of this study was to examine the relationship between patient’s age and lomber spine, hip regions(femur neck, trochanter, Ward’s triangle) bone mineral density (BMD) and T scores. A total of 85 postmenopausal women whose L2-4 T score was equal to or less than -2.5 with a mean age of 65.72 (50-81) years were included. Bone mineral density of lomber spine and hip was measured by dual energy x-ray absorbtiometry (DEXA) in all patients. Pearson correlation analysis was used to perform the statistical evaluation. There was negative correlation between patient’s age and femoral neck and ward’s triangle BMD and T scores (p 0.05). Key words: Age, bone mineral density, osteoporosis

GIRIS

Kadinlarda yasam boyunca omurgada %42-47, femur boynunda ise %58 kemik kaybi gelisir (1). Osteoporoz(OP) için tanimlanmis risk faktörlerinden birisi de hasta yasidir (2). Apendiküler kemik kayip hizi her iki cinste de 40-50 yastan sonra yilda %0.5’tir (1,2,3). Menopozdan sonraki ilk dekadda bu oran yilda %1’e ulasir (1). Omurgada kemik kaybi 3. dekadda baslar ve menopoz sonrasi her dekadda %7 oraninda kemik mineral yogunlugu (KMY) kaybi görülür (1,2,3). Vertebra, pelvis ve kotlarin trabeküler içerigi yüksektir ve postmenopozal OP gibi kemik döngü hizinin yüksek oldugu OP’dan en fazla bu kemikler etkilenir. Femur ise kortikal içerigi yüksek olan ve özellikle yaslanmanin etkilerine açik bir kemik bölgesidir. Femurdaki kemik kütlesi kaybi senil OP’da belirgin hale gelir (3). Bu çalismada lomber omurga OP’u olan kadinlarda proksimal femurda OP sikligi ve bu iki kemik bölgesinin dual enerji X-ray absorbsiyometri (DEXA) yöntemi ile elde edilen KMY ve T skoru degerlerinin yasla iliskisi arastirildi.


HASTALAR VE YÖNTEM

Çalisma grubumuzu OP poliklinigine basvuran ve dual enerji X-ray absorbsiyometri ( DEXA, Norland XR-36) ölçüm sonucuna göre L2-4 T skoru £ -2.5 olan, yaslari 50-81 (65.72±6.73) arasinda degisen 85 postmenopozal kadin olusturdu. Bu grubun seçilmesinin amaci, omurgadaki dejeneratif degisiklikler ya da aortik kalsifikasyonlar nedeniyle omurga OP’u gizlenmis olabilecek olgularin dislanmasiydi. Femur bölgelerinde (boyun, trokanter, Ward’s üçgeni) T skoru £ -2.5 olan hasta oranlari belirlendi.Pearson korelasyon analizi yöntemi kullanilarak L2-4 ve femur KMY ve T skoru ölçüm sonuçlarinin yas ile korelasyonu ve ayrica L2-4 KMY ve T skorlari ile femur bölgeleri KMY ve T skorlari arasinda korelasyon arandi.


BULGULAR

Olgularin yas ortalamasi (ort.±SS) 65.72 ± 6.73 yil idi. Hastalarin DEXA ölçüm sonuçlari tablo 1’de özetlenmektedir. Tablo 2’de olgularin kalçadan yapilan ölçüm sonuçlarina göre dagilimi görülmektedir. Olgularin 22’sinde (%25.9) femur boynu T skoru £ -2.5 idi. L2-4 ve kalça bölgelerinin KMY degerleri ve T skorlari ile yas arasindaki korelasyon degerlendirmesine ait sonuçlar tablo 3’de verilmistir. Femur boynu ve Ward’s üçgeninde KMY ve T skoru yas ile negatif korele bulundu (p<0.01) (Tablo 3). L2-4 ve trokanter KMY ve T skoru yas ile korelasyon göstermedi (Tablo 3).


TARTISMA

OP prevalansi yasla birlikte artar. OP için tanimlanmis risk faktörlerinden birisi de hasta yasidir (2). Omurga ve kalçada (femur boynu, Ward’s üçgeni ve trokanter)yasla ve menopozla birlikte görülen BMD ve kemik mineral metabolizmasi degisiklikleri çok sayida arastirma ile rapor edilmistir (4-9). Premenopozal bireylerin de dahil edildikleri çalismalarla farkli iskelet bölgelerinde yasla ve menopozal durumla ilgili olarak farkli kemik kayip oranlarina ulasildigi görülmektedir (4-8). Bu durumun trabeküler ve kortikal yapinin farkli dagilimindan kaynaklandigi ileri sürülmektedir (10). Bunun yaninda kesitsel BMD degisikliklerini yasla iliskisiz bulan arastirmacilar da vardir (11). Vertebra, pelvis ve kotlarin trabeküler içerigi yüksektir (3,4,5). Postmenopozal OP gibi yüksek döngü hizinin söz konusu oldugu OP’da en fazla kayip trabeküler yapida görülür. Femurda ise kortikal komponent egemendir ve femurdaki kemik kütlesi kaybi senil (tipII) OP’da ön plana çikar (3). Menopoz öncesinde apendiküler iskeletten kemik kaybi düsüktür, aksiyel iskelette ise durum farklidir (4). Kadinlarda yasam boyunca omurgada %42-47 oraninda kemik kütlesi kaybedilir (1,2,3,4,5). Omurgada yasam boyunca görülen kemik kütlesi kaybinin yarisinin premenopozal dönemde gerçeklestigi bildirilmektedir (4). Bölgelere göre OP’un yasla iliskisini arastirdigimiz bu çalismada lomber omurgada osteoporozu olan hastalarin seçilmesiyle, kalça osteoporozunun lomber omurga osteoporozuna ne ölçüde eslik ettigi de arastirilmistir. Vertebral deformite varliginda kalça kirik riskinin de arttiginin bildirildigi bir çalismada, bu durum kismen her iki bölgedeki kirigin ve dolayisiyla kemik kütlesi azalmasinin, ayni risk faktörlerine maruz kalma sonucunda ortaya çikmasiyla açiklanmistir (12). Kanis ve ark. bir bölgede- OP saptandiginda, bir diger iskelet bölgesinde OP olmamasi durumunda, OP terimini kullanmanin ne ölçüde dogru oldugunu tartismislardir. Ancak belli bir teknik baz alindiginda, tani koymada total kalça veya femur boynunun en uygun bölgeler oldugunu vurgulamaktadirlar (10). Bilindigi gibi, osteoporozun en ciddi sonucu %15-20 mortalite orani ile kalça kiriklaridir (13). Nilas L. ve ark. postmenopozal dönemde kemik dansitesi azalmasinin hizlandigini ve yasli kadinlarda en az kaybin omurgada gerçeklestigini saptamislardir. Bu bulgularini kortikal ve trabeküler kemikteki yasla ilgili degisikliklerin farkli olmasiyla açiklamaktadirlar (6). Çalisma grubumuzdaki hastalarin femur boynu T skorlari yasla negatif korelasyon göstermesine karsin, L2-4 T skorlari yasla iliskisiz bulunmustur. Saglikli kadinlarda KMY’nun DEXA yöntemi ile degerlendirildigi bir çalismada lateral omurga KMY degerlerinde yasla ilgili azalma, ön-arka omurganin degerlendirilmesiyle gözlenen KMY azalmasindan daha belirgin olmustur (8). Dejeneratif degisikliklerin hem spinal hem de femoral KMY ile negatif korele oldugu görülmüstür (14,15).Bu nedenle lomber omurgadaki dejeneratif degisikliklerin OP’u gizleyebilecegi düsüncesiyle çalisma grubumuza L2-4 T skoru £ -2.5 olan postmenopozal kadinlar seçilmistir. Ancak KMY ölçümlerinin ön-arka omurgada gerçeklestirilmesi bir kisitlilik getirmistir.Kemik kaybi üzerinde menopozun kronolojik yastan daha etkili olabilecegi de tartisilmaktadir (7). Ayrica trabeküler kemik kaybinin perimenopozal dönemde hizlanip daha sonra nispeten yavasladigi ileri sürülmektedir (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16). L2-4 T skorunu yasla iliskisiz bulmamizin nedeni, premenopozal kadinlarin ve osteoporozu olmayan postmenopozal kadinlarin çalismaya dahil edilmemesi olabilir. Mazess ve ark.’nin erkeklerde gerçeklestirdikleri bir çalismada omurga ve trokanterik KMY’deki azalmanin yasla iliskisinin anlamli düzeylerde olmakla birlikte, femur boynu ve Ward’s üçgenindekinden daha zayif oldugunu saptamislardir (17). Kadinlarda gözlenen sonuçlar ise Hedlund ve ark. tarafindan su sekilde degerlendirilmistir. Yas ve menopozun kalça KMY üzerinde etkilerini inceleyen bu çalismada, Ward’s üçgeni ve femur boynundaki KMY azalmasi hem pre- hem de postmenopozal kadinlarda yasla iliskili bulunmustur. Trokanterde ise yasla ilgili KMY azalmasinin yalnizca postmenopozal kadinlarda anlamli oldugu görülmüstür. Ancak ayni çalismada trokanterdeki kemik kaybinin %30’unun erken postmenopozal dönemde gerçeklestigi ve postmenopozal ilk 6 yildaki trokanterik KMY kaybinin menopoz öncesi son dekadda görülenden 3-10 kez fazla oldugu sonucuna varilmistir (18). Postmenopozal kadinlarin olusturdugu çalisma gurubumuzda trokanter KMY azalmasi ile hasta yasi korelasyon göstermemekteydi. Hastalarimizin geç postmenopozal ve senil yas grubundan da bireyler içermesi ve premenopozal kadin içermemesi, trokanterik KMY ile hasta yasinin iliskisiz bulunmasinin bir nedeni olabilir.Biz çalisma grubumuzu olusturan lomber omurga osteoporozlu 85 postmenopozal kadinin 22’sinde (%25.9) kalça OP’u saptadik.Yas ortalamasi 65.72±6.73 olan hasta grubumuzda yasla kalça KMY’si arasinda negatif korelasyon bulundu. Kanis ve ark. tarafindan herhangi bir bölgedeki OP 50’li yaslardan itibaren artarken (40-49 yas için %0 iken 50-59 yas gurubunda %14.8) kalça OP’unun özellikle 70 yas ve üzerindeki hastalarda pik yaptigi (60-69 yas için %8.0, 70-79 yas için %24.5) bildirilmektedir. 50 yas üstündeki kadinlar için ise herhangi bir bölgedeki (kalça, omurga, ön kol) OP orani %30.3, tek basina kalçadaki OP orani ise %16.2 olarak bildirilmektedir (10). Lomber omurgadaki OP’un yasla iliskisinin net olarak ortaya konmasinda, dejeneratif degisiklikler, erken postmenopozal dönemdeki hizli trabeküler kaybin ileri yaslarda yavaslamasi gibi nedenlerle güçlükler yasanmaktadir.


1. Hahn BH. Osteopenic bone diseases. In: Daniel J, Mc Carty ed. Arthritis and Allied Conditions. Lea and Febiger, Philadelphia. . 1989;0:0-0.

2. 2. Bonner BJ, Jr.Chesnut CH, III, et al. Osteoporosis. In:. 0;0:0-0.

3. 3. Hahn TJ. Metabolic Bone Diseases. In:. 0;0:0-0.

4. Riggs BL, Wahner HW, et al. Rates of bone loss in the appendicular and axial skeletons of women. Evidence of substansial vertebral bone loss before menopause. J Clin Invest . 1986;77:91-1487.

5. Riggs BL, Wahner HW, et al. Differential changes in bone mineral density of the appendicular and axial skeleton with aging: relationship to spinal osteoporosis. J Clin Invest . 1981;67:35-328.

6. Nilas L, Gotfredsen A, et al. Age-related bone loss in women evaluated by the single and dual photon technique. Bone Miner . 1988;4:95-103.

7. Nilas L, Christiansen C, et al. Bone mass and its relationship to age and the menopause. J Clin Endocrinol Metab . 1987;65:697-702.

8. Mazess RB, Barden HS, et al. Age changes of spine density in posterior-anterior projections in normal women. Calcif Tissue Int . 1995;56:5-201.

9. Kotowicz MA, Melton LJ 3rd, et al. Effect of age on variables relating to calcium and phosphorus metabolism in women. J Bone Miner Res . 1990;5:52-345.

10. J. A. Kanis, C.-C. Glüer. An update on the diagnosis and assessment of osteporosis with densitometry. Osteo Int 2000 . 11;0:0-0.

11. Mazess RB, Barden HS. Bone density in premenopausal women: effects of age, dietary intake, physical activity, smoking and birth-control pills. Am J Clin Nutr . 1991;53:42-132.

12. Ismail AA, Cockerill W, et al. Prevalent vertebral deformity predicts incident hip though not distal forearm fracture: Results from the European Prospective Osteoporosis Study. Osteo Int . 2001;12:85-90.

13. 13. Kleerekoper M, Avioli VL. Evaluation and treatment of postmenopausal osteoporosis. In: Murray J. Favus, M.D. (Ed.) Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. Lippincott-Raven, Philadelphia, 1993:. 0;0:223-229.

14. Reid IR, Evans MC, et al. The influence of osteophytes and aortic calcification on spinal mineral density in postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab . 1991;72:4-1372.

15. Miyakoshi N, Itoi E, et al. Inverse relation between osteoporosis and spondylosis in postmenopausal women as ivaluated by bone mineral density and semiquantitation scoring of spinal degeneration. Spine . 2003;28:5-492.

16. Hui SL, Slemenda CW, et al. Effects of age and menopause on vertebral bone density. Bone Miner . 1987;2:141-146.

17. Mazess RB, Barden HS, et al. Influence of age and body weight on spine and femur bone mineral density in U. S. white men. J Bone Miner Res . 1990;0:0-0.

18. Hedlund LR, Gallagher JC. The effect of age and menopause on bone mineral density of the proximal femur. J Bone Miner Res . 1989;4:0-639.