Orijinal Araştırma

Postmenopozal Endonezyalı Kadınlarda Düşük Kemik Kitlesindeki RANKL ve Osteoprotegerin Genlerindeki Polimorfizmler

10.4274/tod.galenos.2019.58815

  • Ignatio Rika Haryono
  • Angela Tulaar
  • Herawati Sudoyo
  • Ambrosius Purba
  • Murdani Abdullah
  • Sri Widia Jusman
  • Andri Lubis
  • Ermita Ibrahim Ilyas

Gönderim Tarihi: 03.12.2018 Kabul Tarihi: 29.01.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(1):28-34

Amaç:

Reseptör aktivatör nükleer faktör-B ligandı (RANKL) ve osteoprotegerinin (OPG) kemik yeniden modelleme ve osteoporozda önemli bir rolü olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, Endonezya menopoz sonrası kadınlarda düşük kemik mineral yoğunluğu (KMY) ile RANKL ve OPG genlerinin polimorfizmleri (sırasıyla TNFSF11 ve TNFRSF11B) arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Elli - altmış beş yaş arası 60 postmenopozal kadın uygun bulundu. KMY, çift-enerjili X-ışını absorpsiyometrisi kullanılarak ölçülmüştür. TNFSF11 ve TNFRSF11B’nin genotipleri polimeraz zincir reaksiyonu-kısıtlama fragman uzunluğu polimorfizmleri ve DNA dizileme yöntemleri ile elde edildi. TNFSF11’den (-290C> T, -643C> T, -693G> C) ve TNFRSF11B’den (163A>G, 950T>C, 1181G>C) üç tek nükleotid polimorfizmleri (SNP) seçildi. Allel dağılımı ile KMY arasındaki ilişki ki-kare veya Fischer kesin testi kullanılarak hesaplandı. Kemik bölgelerindeki tüm SNP’leri ve BMD’yi analiz etmek için çoklu lojistik regresyon kullanıldı. Anlamlılık p<0,05 olarak ayarlandı.

Bulgular:

Çoğu birey daha düşük KMY’ye (%83,3) sahipti. Sağlıklı ve düşük KMY arasındaki bireylerin özellikleri karşılaştırılabilir bulundu (hepsi p>0,05). TNSSF11 ve TNFRSF11B’de genotiplerin ve allellerin sağlıklı ve düşük KMY’ler arasındaki dağılımı anlamlı olarak farklı değildi (hepsi p>0,05). Tüm kemik bölgelerinde TNFSF11 ve TNFRSF11B’nin SNP’leri ile KMY arasında ilişki yoktu (hepsi p>0,05).

Sonuç:

Bu çalışma, 50-65 yaşlarındaki Endonezyalı postmenopozal kadınlarda TNFSF11 ve TNFRSF11 gen polimorfizmlerinin BMD ile ilişkili olmadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu, RANKL geni, OPG geni, polimorfizm, postmenopoz

Tam Metin (İngilizce)