Olgu Sunumu

Kalçanin Geçici Bölgesel Osteoporozu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

  • Ilknur Aktas
  • Kenan Akgün
  • Merih Saridogan

Turk J Osteoporos 2006;12(4):-

ÖzetKalçanin geçici bölgesel osteoporozu (GBOP) kalça agrisinin yaygin olmayan bir nedenidir. Genellikle saglikli orta yas erkek ve 3. trimestir gebeleri etkiler. Etyoloji bilinmemektedir. Ayirici tani avasküler nekroz, stres kiriklari, septik artrit, malignensi, yumusak doku yaralanmalari, osteoartrit ve radikülopatiyi içerir. GBOP kemik iligi ödemi ile seyreden bir patoloji olmasi nedeniyle manyetik rezonans görüntüleme ayirici tanida çok önemlidir. Bu makalede kalça agrisi ve yürüme zorlugu sikayeti olup kalçanin GBOP tanisi alan erkek olgu sunuldu ve ilgili literatür gözden geçirildi. (Osteoporoz Dünyasindan 2006;12:87-90)Anahtar Kelimeler: Geçici bölgesel osteoporoz, kalça hastaligi, kemik iligiSummaryTransient regional osteoporosis of the hip (TOH) is an uncommon cause of hip pain. It affects mostly healthy middle-aged men, and women in the third trimester of pregnancy. The aetiology is unknown. Differential diagnosis includes avascular necrosis, stress fracture, septic arthritis, malignancy, soft-tissue injury, osteoarthrosis and radiculopathy. Due to its association with bone marrow oedema, TOH is a pathology in which magnetic resonans imaging is extremely important in differential diagnosis. In this paper, a male patient with complaint of hip pain and difficulty in walking, which was diagnosed as TOH was presented by reviewing current literature. (Osteoporoz Dünyasindan 2006;12:87-90)Key words: Transient regional osteoporosis, hip disease, bone marrow

Transient regional osteoporosis of the hip (TOH) is an uncommon cause of hip pain. It affects mostly healthy middle-aged men, and women in the third trimester of pregnancy. The aetiology is unknown. Differential diagnosis includes avascular necrosis, stress fracture, septic arthritis, malignancy, soft-tissue injury, osteoarthrosis and radiculopathy. Due to its association with bone marrow oedema, TOH is a pathology in which magnetic resonans imaging is extremely important in differential diagnosis. In this paper, a male patient with complaint of hip pain and difficulty in walking, which was diagnosed as TOH was presented by reviewing current literature. (Osteoporoz Dünyasindan 2006;12:87-90)Key words: Transient regional osteoporosis, hip disease, bone marrow


Geçici bölgesel osteoporoz (GBOP), radyolojik olarak osteoporoz görüntüsü vermesi ve geri dönüsümlü olmasi nedeniyle bu ismi almis bir patolojidir. Birden çok eklemi farkli zamanlarda etkileyebilecegi için; migratuar bölgesel osteoporoz olarak da isimlendirilebilecegi bildirilmektedir (1). GBOP nadir görülen, etyolojisi bilinmeyen, akut kalça agrisina neden olan ve 6-8 ayda kendi kendini sinirlayan bir patolojidir. Erkeklerde, orta yas grubunda ve gebeligin 3. trimestirindeki kadinlarda daha siklikla görülür (2,3,3,4). Nadiren çocuklarda da bildirilmistir (5). Alt ekstremiteler siklikla etkilenmekte ise de, en sik olarak kalça tutulumu yapmaktadir (6). GBOPnin diger kalça agrisi yapabilecek patolojilerden; özellikle de avasküler nekroz (AN) ayirici tanisinda manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) önemi büyüktür (7). Semptomlarin iyilesmesi ile birlikte radyolojik bulgularin da düzelmesi önemli bir bulgudur (2). Bu makalede, kalça agrisi nedeniyle, kalça osteoartiriti ön tanisi ile klinigimize gönderilen ve kalçanin GBOP tanisi alan bir erkek olgu sunuldu ve ilgili literatür gözden geçirildi.


Olgu

Kirkbes yasindaki erkek olgu, iç hastaliklari poliklinigi tarafindan klinigimize kalça osteoartrozu ön tanisi ile gönderildi. Kilo kaybi, güçsüzlük, yürüme zorlugu, bacaklarda agri yakinmasi olan olgunun yakinmalari 3 ay önce baslamisti. Hikayesinde travma, gece agrisi, geçirilmis enfeksiyon, oral aft, ates, ilaç kullanim hikayesi, sabah tutuklugu yoktu. On yildir düzenli bir sekilde alkol kullanma aliskanligi bulunmaktaydi. Fizik muayenede; antaljik yürüyüsü vardi. Özellikle sag tarafta daha fazla olmak üzere kalça eklem hareket açikliklari kisitli ve agriliydi. FABER ve FADIR testleri bilateral pozitifdi. Önceden yapilmis olan tetkikleri incelendiginde; eritrosit sedimentasyon hizi, 46 mm/saat, GGT: 100, SGOT ve SGPT sirasiyla 45, 40 ünite olmasi disinda baska bir patolojik bulgu yoktu. Batin ultrasonografisinde karacigerde grade II yaglanma mevcuttu. Standart ön-arka pelvis grafisinde özellikle sag kaput femoriste osteopeni görülen olgunun her iki kalça bilgisayarli tomografisinde (BT) asetabulumda bilateral sklerotik dejeneratif degisiklikler; tüm vücut sintigrafisinde ise femur basinda bilateral homojen yogunluk artisi bulunmaktaydi. Bu bulgular esliginde, alkol hikayesi de olan olgudan özelikle AN ayirici tanisi için pelvis MRGsi istendi. MRGde özellikle sag kalçada daha belirgin olmak üzere her iki femur basinda T1 agirlikli sekanslarda düsük, T2 agirlikli sekanslarda ise artmis sinyal degisiklikleri izlendi (2). Bu bulgularin kemik iligi ödemini göstermesi nedeniyle olguya GBOP tanisi kondu. Agrinin kontrolü, istirahat, kalça eklem hareket açikligi egzersizleri ve kalça çevresi kaslari kuvvetlendirme egzersizlerini içeren konservatif tedavi programi uygulandi. Alti ay sonraki kontrolde olgunun yakinmalarinin geçtigi, fizik muayenesinin normal oldugu ve kontrol MRGde kemik iligi ödeminin tamamen düzeldigi gözlendi (Resim 3).


Tartisma

Kalça agrisi ile gelen olgularda osteoartrit gibi yaygin görülen nedenler yaninda, AN, septik artrit, malignensiler, refleks sempatik distrofi, stres kiriklari, yumusak doku travmalari ve radikülopati gibi nedenler mutlaka düsünülmelidir (8,9,9,10). Kalça agrisinin nadir nedenlerinden biri olan GBOP, ancak süphelenilirse ortaya konulacak bir durumdur. Öykü, fizik muayene, radyolojik çalismalar, laboratuar testleri ve hastaligin klinik seyri ayirici tanida önemlidir. Ancak özellikle ANden ayirimi klinik, radyolojik ve laboratuar olarak zordur (9,10,10,11).GBOPnin etyolojik faktörleri ortaya konulamamistir. Klinik olarak GBOPde agrinin baslangici, ani ya da yavas yavas olabilir. Siklikla agriya antaljik yürüyüs eslik eder. Agri ve hassasiyet, inguinal bölgede ve büyük trokanter bölgesinde hissedilir ve uylugun ön yüzüne yayilim gösterebilir (8). Fizik muayenede GBOPde kalça eklem hareket açikligi korunmusken, ANde kalça eklem hareket açikliklarinda özellikle de internal rotasyonda belirgin azalma görülür (9). Bizim olgumuzda her iki kalça eklem hareketlerinin kisitli bulunmasi, alkol aliskanligi hikayesi olmasi ve karaciger enzimlerininde üst siniri geçmesi, bizi baslangiçta daha çok AN tanisina yöneltmisti. GBOP ile ANyi ayiran en önemli özelliklerden biri klinik seyirdir. GBOP kendini sinirlayan bir hastaliktir. Ortaya çikisindan birkaç ay sonra semptomatik ve radyolojik düzelme görülür. AN ise progresif seyirlidir. Klinik ve radyolojik tablo sürekli kötüye gider (9). Direkt radyografilerde GBOP, klinik bulgularin baslangicindan 4-8 hafta sonra bulgu verir (10). Femur basi ve boynunda diffüz osteopeni gözlenirken, asetebulum, eklem araligi ve subkondral kemik etkilenmez. ANde ise bazi bölgelerde skleroz gözlenir, subkondral kemik etkilenmistir (9,10). Sintigrafi, her iki durum için de radyolojik görüntüler belirginlesmeden bulgu verir. Kalçanin GBOPsinde femur basinda homojen aktivite artisi izlenirken ANnin erken döneminde genellikle femur basinda soguk odak ve lokalize bölgelerde azalmis tutulum izlenir (9,10,10,11).Laboratuvar arastirmalari genellikle normaldir. Nadir olarak eritrosit sedimantasyon hizinda hafif bir artis görülebilir (12). Bizim olgumuzda da eritrosit sedimentasyon hizinda hafif bir artis bulunmaktaydi. Fakat ANde de benzer sekilde biokimyasal bulgular olabilir. DEXA kemikdeki lokal osteoporozu dogrular (13).MRGnin tanidaki önemi büyüktür. GBOPnin temel bulgularindan biri MRGde görülen kemik iligi ödemidir. Semptomlarin baslangicindan 48 saat sonra bulgu verir (14). MRGde ödem için tipik olan sinyal degisikleri; T1 agirlikli kesitlerde femur bas, boyun bölgelerinde ve intertrokanterik mesafede kemik iligine göre silik sinirli intensite azalmasi ve T2 agirlikli kesitlerde ayni lokalizasyonlarda intensite artmasi seklindedir (9,10). Fokal defektler ve subkondral defektler olmamasi yüksek oranda GBOPyi düsündürür (9,10). ANde T1 ve T2 agirlikli sekanslarda subkondral düsük sinyal hatti (çift hat) görülmesi tipiktir (15). Ancak ANnin erken dönemlerinde subkondral lezyon görülmeden diffüz kemik iligi ödemi de bildirilmistir (9,10,11,12,13,14,15,16,10,11,12,13,14,15,16,17). Olgumuzda yakinmalarin baslamasindan 3 ay gibi bir süre geçtigi halde MRGde subkondral defektlerin izlenmemesi, GBOP tanisi koymamizdaki en büyük etkendi.GBOPde, diger eklemlerde veya ayni eklemde ayni patolojik degisikliklerin farkli zamanda olabilecegi her zaman akilda tutulmasi gereken bir durumdur (9). Fakat bilateral tutulum nadirdir (6). ANde ise birden çok eklem ayni anda tutulabilir (18). Olgumuzdaki bilateral tutulum da bizi baslangiçta AN ön tanisina yönelten nedenlerden biriydi. Literatür incelemesinde sadece 1 olguda kalçanin GBOPsine bagli bilateral femur kirigi bildirildigi görülmektedir (19). AN kalça eklem deformitesi yapabilen, cerrahi girisim yapilmasi gereken bir patoloji olmasi nedeniyle GBOPden ayirimi çok önemlidir (20). GBOPde konservatif yaklasimla (eklem hareket açikligi egzersizleri, yük vermeme vb.) çok iyi sonuçlar alinabilir (9). Bizim olgumuzda da konservatif tedavi sonrasi kontrollerde klinik ve radyolojik tam bir iyilesme gözlenmistir.GBOP tedavisinde uygulanan bir diger yöntem de kor dekompresyondur. Kor dekompresyonun tedavi sürecini kisalttigi yönünde yayinlar bulunmaktadir (21,22,22,23). Bu yayinlar GBOPnin daha çok ANnin geriye dönüsümlü olabilen erken dönemi oldugunu savunur. Bu görüse göre ileri dönemlerde ANye dönebilme olasiligi göz önünde bulundurularak, kemik içi basincinin azaltilmasinin iyilesme sürecini azaltacagi ve daha ciddi bir patolojiyle karsilasmayi engelleyecegi düsünülmektedir (24,25).Plenk ve arkadaslarinin yaptigi çalismada GBOP tanisi konan olgulara biyopsi ve kor dekompresyonu yapilmistir. Bu histomorfolojik çalismada trabekülasyonda bir bozulma görülmezken, aktif kemik formasyonunda artis görülmesi ve ANnin erken döneminde görülen histopatolojik bulgulara benzerligi nedeniyle ANnin geri dönebilen bir evresi olabilecegi ileri sürülmüstür (26). Bu bulgular esliginde GBOPde bir iskemi söz konusu oldugunu, bu iskeminin kemik yapimin uyarilmasi ile tamir edildigi ancak bu tamir isleminin yeterince yapilamadigi zaman ANye dönüstügü sonucuna varilmistir (27). Bu nedenlerle kor dekompresyon yapilmasini savunan yayinlar olsa da MRGnin tanidaki önemi büyüktür (7,8,9,10,11,12,13,14,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24). MRG, tipik sinyal degisikliklerini çok erken dönemlerde gösterebilir ve sensitif olmasi nedeniyle yeni olusan degisiklikleri de iyi degerlendirebilir. GBOPde invaziv islemlere gerek kalmadan tani konulup takip edilebilecegi düsüncesindeyiz. Bu olguda oldugu gibi klinik degerlendirme ile ayirici tani zor olsa da, MRG ile degerlendirme sonucunda tanida bir güçlük yasanmamistir. Uzun dönem takip sonucu tam düzelme gösterdigi yine MRG ile ortaya konmustur. Sonuç olarak GBOP kendini sinirlayan, klinik ve radyolojik olarak tam düzelme gösteren ve konservatif tedavi yaklasimlarinin çok iyi sonuç verdigi bir patolojidir. ANden ayirimi, tedavi yaklasimlarinin farkliligi nedeniyle mutlaka yapilmalidir. MRGnin önemi, hem ayirici tani hem de tedavi izlemi açisindan çok büyüktür.


1. 1.Trevisan C, Ortoloni S, Monteleone M, Marinoni EC. Regional migratory osteoporosis:A pathogenetic hypothesis based on three cases and a review of the literature. Clin Rheumatol 2002:21:. 0;0:25-418.

2. Lequesne M, Kerboull M, Benasasson M, Perez C, et al. Partial transient osteoporosis. Skeletal Radiol . 1977;2:1-9.

3. 3.Wilson A, Murphy W, Hardy D, Totty W. Transient osteoporosis: transient bone marrow edema? Radiology 1988:167:. 0;0:60-757.

4. 4.Beaulieu J, Rezzano C, Levine R. Transient osteoporosis of the hip in pregnancy: review of the literature and a case report. Clin Orthop 1976:115:. 0;0:8-165.

5. 5.Nishiyama K, Sakamaki T. Transient osteopenia of the joint in children. Clin Orthop 1992:275:. 0;0:199-203.

6. 6.Lakhanpel S, Ginsburg WW, Luthra HS, Hunder GG. Transient regional osteoporosis:a study of 56 cases and review of the literature. Ann Intern Med 1987:106:. 0;0:50-444.

7. 7.Ersavasti G, Kuruoglu S, Kanberoglu K, Çokyüksel O. Kalça ekleminin geçici kemik iligi ödeminde MRG bulgulari. Turk J Radiol 1999:34:. 0;0:59-63.

8. 8.Bramlett KW, Killian JT, Nasca RJ, Daniel WW. Transient osteoporosis. Clin Orthop 1987:222:. 0;0:197-202.

9. 9.Balakrishnan A, Schemitsch EH, Pearce D, McKee MD. Distinguishing transient osteoporosis of the hip from avascular necrosis. Can J Surg. 2003:46(3):. 0;0:92-187.

10. 10.Guerra J, Steinberg M. Distinguishing transient osteoporosis from avascular necrosis of the hip. J Bone Joint Surg Am 1995:77:. 0;0:24-616.

11. 11.Staudenherz A, Hofmann S, Breitenseher M, Schneider W, et al. Diagnostic patterns for bone marrow oedema syndrome and avascular necrosis of the femoral head in dynamic bone scintigraphy. Nucl Med Commun 1997:18:. 0;0:88-1178.

12. 12.Banas MP, Kaplan FS, Fallon MD, et al. Regional migratory osteoporosis. Clin Orthop 1990:. 0;0:9-303.

13. 13.Funk JL, Shoback DM, Genant HK. Transient osteoporosis of the hip in pregnancy: natural history of changes in bone mineral density. Clin Endocrinol (Oxf). 1995:43:. 0;0:82-373.

14. 14.Daniel WW, Sanders PC, Alarcon GS. The early diagnosis of transient osteoporosis by magnetic resonance imaging. A case report. J Bone Joint Surg Am. 1992:74:. 0;0:64-1262.

15. 15.Aydin M, Özalay M, Yapar A.F, Reyhan M. Erken evre femur basi avasküler nekrozu ile geçici kalça osteoporozunun ayirici tanisinda kemik sintigrafisi bulgularinin degeri. Türk J Nucl Med 2005:14:. 0;0:89-96.

16. 16.Turner DA, Templeton AC, Selzer PM, Rosenberg AG, et al. Femoral capital osteonecrosis: MR finding of diffuse marrow abnormalities without focal lesions. Radiology 1989:171:. 0;0:40-135.

17. 17.Malizos KN, Zibis AH, Dailiana Z, Hantes M, et al. MR imaging findings in transient osteoporosis of the hip. Eur J Radiol 2004:50:. 0;0:44-238.

18. 18.Cheung NT, Saklatvala J, Dawes PT. Multiple joint avascular necrosis: beware of tuberculosis and human immunodeficiency virus-a rare but important cause. Br J Rheumatol. 1995:34:. 0;0:91-387.

19. 19.Wattanawong T, Wajanavisit W, Laohacharoensombat W. Transient osteoporosis with bilateral fracture of the neck of the femur during pregnancy: a case report. J Med Assoc Thai 2001:2:. 0;0:0-19.

20. 20.Akgün K. Geçici bölgesel osteoporozlu olgularin uzun dönem sonuçlari. Osteoporoz Dünyasindan 2002:8:. 0;0:40-136.

21. 21.Neuhold A, Hofmann S, Engel A, Leder K, et al. Bone marrow edema of the hip: MR findings after core decompression. J Comput Assist Tomogr. 1992:16:. 0;0:5-951.

22. 22.Krause R, Glas K, Schulz A, Gradinger R. The transitory bone marrow edema syndrome of the hip. Z Orthop Ihre Grenzgeb 2002:140:. 0;0:96-286.

23. 23.Konuralp N, Ocak D.M, Albayrak B, Tutar I, ve ark. Geçici kemik iligi ödemi sendromu (Olgu Sunumu) Osteoporoz Dünyasindan 2002:9:. 0;0:13-109.

24. 24.Vande Berg BE, Malghem JJ, Labaisse MA, Noel HM, et al. MR imaging of avascular necrosis and transient marrow edema of the femoral .head. Radiographics 1993:13:. 0;0:20-501.

25. 25.Hofmann S, Engel A, Neuhold A, Leder K et al. Bone-marrow oedema syndrome and transient osteoporosis of the hip. An MRI-controlled study of treatment by core decompression. J Bone Joint Surg 1993:75B:. 0;0:16-210.

26. 26.Plenk H Jr, Hofmann S, Eschberger J, Gstettner M, et al. Histomorphology and bone morphometry of the bone marrow edema syndrome of the hip. Clin Orthop Relat Res 1997::. 0;0:73-84.

27. 27.Hofmann S, Schneider W, Breitenseher M, Urban M, et al. Transient osteoporosis as a special reversible form of femur head necrosis. Orthopade 2000:29:. 0;0:19-411.