Orijinal Araştırma

Fizik Tedavi Programına Alınan Hastaların Tedaviye İlişkin Yararlanma, Tedaviye Uyum, Farkındalık ve Beklenti Düzeyleri

10.4274/tod.galenos.2019.84756

 • Zeynep Kılıç
 • Meral Bilgilisoy Filiz
 • Berat Meryem Alkan

Gönderim Tarihi: 05.10.2018 Kabul Tarihi: 10.05.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(3):78-82

Amaç:

Bu çalışmamızda hastanemizde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Polikliniği’ne başvurarak FTR programı düzenlenmiş olan hastaların tedavi programı ile ilgili beklentilerini, tedaviye uyumlarını, tedaviden yararlanma durumlarını ve memnuniyet düzeylerini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

FTR programına alınan 18 yaş ve üzeri 500 hasta, çalışmaya dahil edildi. Hastalara, demografik özellikler, fizik tedavi alma öyküsü, beklenti, memnuniyet, ev programına uyum ve fizik tedavi hakkındaki görüşleri ile ilgili 21 sorudan oluşan anket formu verildi. Anket formundaki demografik veriler ile sorulardan 5 ve daha fazlasını yanıtsız bırakan hastaların anketleri çalışmaya dahil edilmedi. Daha önce başka hastanede fizik tedavi deneyimi olanlar, okuma yazma bilmeyenler, nörolojik hastalığı olanlar, eklem kontraktürü olanlar ve kas iskelet sistemi cerrahisi sonrası tedaviye alınan hastalar çalışmaya alınmadı.

Bulgular:

Çalışmada 362 hastanın anket formu geçerli sayıldı. Hastaların 263’ü kadın, 99’u erkek olup yaş ortalamaları 55,26±12,07 idi. Hastaların %69,10’u tamamen iyileşme beklentisi içindeydi, %89,75’i beklentilerinin karşılandığını, %88,60’ı tedaviden yararlandığını bildirdi. FTR uygulayıcılarında memnuniyet düzeyi %78,10’du. Hastaların %67,40’ının verilen egzersizleri uyguladığı ve %76,66’ının günlük yaşam önerilerine uyduğu belirlendi. FTR’den yarar gören ve görmeyen hastalar karşılaştırıldığında; sistemik hastalık öyküsü olmayanların, tedavi ile birlikte egzersizlerini yapanların ve günlük aktivite önerilerine uyanların anlamlı derecede daha fazla yarar gördüğü belirlenmiştir (p<0,05).

Sonuç:

Hastaların beklenti, farkındalık ve tedaviden memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beklenti, farkındalık, memnuniyet

Giriş

Son yıllarda sağlık hizmeti sunumu giderek hasta merkezli hale gelmiş ve hasta memnuniyeti sağlık hizmeti kalitesinde en önemli bileşen olmuştur. Hasta memnuniyetinin hem fiziksel hem de mental iyilik haline katkıda bulunarak yaşam kalitesini artırdığı bilinmektedir (1,2). Fizik tedavi ve rehabilitasyon da (FTR) herhangi bir hastalık veya hasar sonucu kişide oluşan fonksiyon bozukluğunun yeniden kazandırılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uygulanmakta olan önemli bir sağlık hizmetidir.

Hastaların FTR ile ilgili beklenti ve memnuniyetlerinde; daha önceki tedavi deneyimleri, sosyo-kültürel ve psikolojik durumları, zihinlerindeki kalite algıları, hijyen, teknik alt yapı gibi durumlar, hastalıklarıyla ilgili farkındalık düzeyleri veya tedaviye uyum süreçleri etkili olmaktadır (3).

FTR hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetini konu alan birçok çalışma yapılmış, terapistlerin hasta ile iletişim düzeylerinin, hastaların tedavi programı hakkında bilgilendirilmelerinin, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve tedavi maliyeti gibi pek çok parametrenin memnuniyet düzeyi için belirleyici olduğu bildirilmiştir (4-7).

FTR’de hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesi için herhangi bir evrensel kalite ölçütü bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalar daha çok fiziksel koşullar, teknik alt yapı, maliyet, hijyen gibi durumlara odaklanmakta olup hastalıkla ilgili farkındalık düzeylerinin ve hastaların tedaviye uyumunun belirlenmesine yönelik çalışmalar oldukça azdır.

Biz bu çalışmamızda hastanemizde FTR polikliniğine başvurarak FTR programı düzenlenmiş olan hastaların tedavi programı ile ilgili beklentilerini, tedaviye uyumlarını, tedaviden yararlanma durumlarını ve memnuniyet düzeylerini belirlemeyi amaçladık.  


Gereç ve Yöntem

Hastanemizin FTR polikliniğinde FTR programı düzenlenerek, Ocak 2015 - Haziran 2015 tarihleri arasında fizik tedavi ünitesinde tedaviye alınan 18 yaş ve üzeri 500 hasta, kendilerinden onam alınarak çalışmaya dahil edildi. Hastalara; demografik özellikler (5 soru), fizik tedavi alma öyküsü (5 soru), beklenti (2 soru), memnuniyet (2 soru), ev programına uyum (5 soru) ve fizik tedavi hakkındaki görüşleri (2 soru) ile ilgili 21 sorudan oluşan anket formu verildi. Hastalardan anket formunu kendilerinin cevaplamaları istendi. Anket formundaki demografik veriler ile sorulardan 5 ve daha fazlasını yanıtsız bırakanların anketi geçersiz sayıldı. Daha önce başka hastanede fizik tedavi deneyimi olanlar, okuma yazma bilmeyenler, nörolojik hastalığı olanlar, eklem kontraktürü olanlar ve kas iskelet sistemi cerrahisi sonrası tedaviye alınan hastalar çalışmaya alınmadı. Anket formu tarafımızca oluşturulmuş olup herhangi bir geçerlilik ve güvenilirlik testine tabi tutulmamıştır. Ancak anket sorularının hazırlaması konusunda uzman desteğine başvurulmuştur. Bu çalışma için etik kurul onayı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alınmıştır (2014-031). Bu çalışmada 2013 yılında revize edilen 1964 Helsinki Deklarasyonu’nda bildirilen etik kurallara uyulmuştur. Hastalara sonuçlarının bilimsel amaçla kullanılacağı belirtilerek onamları alınmıştır.


İstatistiksel Analiz

Çalışmada istatistiksel analizler SPSS 22.0 paket programıyla yapılmıştır. Ölçümle elde edilen verilerden normal dağılıma uyanlar Student’s t-testi, normal dağılıma uymayanlar Mann-Whitney U testiyle değerlendirilmiştir. Sayımla elde edilen veriler için ise ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçların istatistiksel anlamlılığı p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.


Bulgular

Beş yüz hastaya verilen anket formlarından 362’si geçerli sayılarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların 263’ü kadın, 99’u erkek olup yaş ortalamaları 55,26±12,07 idi. Hastaların demografik ve fizik tedavi özgeçmişine ilişkin özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Bu çalışmada hastaların %69,10’unun tamamen iyileşme beklentisi içinde olduğu, %89,75’inin de tedaviden beklentilerinin karşılandığı saptanmış olup tedaviden yararlanma oranı da %88,60’tır. FTR uygulayıcılarından memnuniyet düzeyi %78,10’dur. Hastaların %67,40’ının verilen egzersizleri uyguladığı ve %76,66’ının günlük yaşam önerilerine uyduğu belirlenmiştir. Hastalarımızın anket sorularına vermiş oldukları yanıtlar ve oranları Tablo 2’de ayrıntılı olarak verilmiştir.

Çalışmamızda hastanemizde uygulanan FTR’den yarar gören ve görmeyen hastalar karşılaştırıldığında; sistemik hastalık öyküsü olmayanlar, tedavi ile birlikte egzersizlerini yapanlar, egzersizleri kendilerine bizzat öğretilenler ve günlük yaşam aktiviteleri önerilerine uyanlar anlamlı derecede daha fazla yarar görmüşlerdir. Her iki grubun karşılaştırılmasına ilişkin veriler Tablo 3’te gösterilmiştir.


Tartışma

Kas iskelet sistemi hastalıkları bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve bazen iş gücü kaybına yol açan önemli bir sağlık sorunudur. FTR, herhangi bir hastalık veya hasar sonucu kişide oluşan fonksiyon bozukluğunun yeniden kazandırılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uygulanan yöntemler kompleksidir. FTR programı her hastanın özel gereksinimlerine göre belirlenir ve uygulanır.

FTR bölümlerinde ayaktan veya yatırılarak tedavi edilen hastaların memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla iletişim, teknik yeterlilik, uygulayıcının kişilik özellikleri, erişilebilirlik, maliyet, fiziki koşullar gibi etmenler değerlendirilmiştir (3,6,8-11). Biz bu çalışmamızda hastalarımızın FTR’ye ilişkin beklenti, farkındalık, memnuniyet ve ev programına uyum durumuna odaklandık.

Hastalarımızın tedaviden yararlanma oranı %88,60’tı ve %89,75’i beklentisinin karşılandığını ifade etti. Anketimizde rahatlayıp günlük işlerini yapabilmeyi hedefleyen hastalar, hastalıklarından tamamen kurtulmayı hedefleyen hastalardan daha çok yarar görmüşlerdir. Tedavi için gerçekçi bir hedef belirleme tedaviden yarar görme durumunu ve memnuniyeti artırmaktadır.

Hastalarımızı tedaviden yarar gören ve yarar görmeyen hastalar olarak iki gruba ayırdığımızda, her iki hasta grubu yaş ortalaması, cinsiyet, öğrenim durumu ve çalışma durumu açısından benzerdi.

Çalışmamızda sistemik hastalık öyküsü olan hastaların tedaviden yararlanma oranı daha düşük bulundu. Osteoartritli hastalarda sistemik komorbid hastalıkların varlığında yaşam kalitesinin önemli ölçüde olumsuz etkilendiği, ağrı skorlarının daha yüksek olduğu ve fiziksel işlev bozukluğu ile yorgunluk düzeyinin artığı bildirilmiştir (12-14). Weiner ve ark. (15), bel ağrısı sıklığı ve ağrı şiddeti ile performansa dayalı fiziksel işlev arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yaptıkları çalışmada yaşlılarda fiziksel fonksiyonun ağrı şiddeti ve komorbiditelerle ilişkili olduğunu saptamışlardır. Çalışmalarda elde edilen bulgular göz önüne alındığında eşlik eden sistemik hastalığı olanlarda, genel durum bozukluğu ve sistemik hastalığa bağlı komplikasyonların daha sık olması nedeniyle fonksiyonel kapasitenin azalmasına bağlı olarak fiziksel fonksiyonun daha fazla bozulduğu, ağrının arttığı ve hastaların bu sebeple tedaviden daha az yararlanmış oldukları söylenebilir.

Hastanemizde fizik tedavi uygulaması genellikle 10 seans ve üzerinde yapılmaktadır. Çalışmamızda 10 seans veya 10 seanstan fazla tedavi görenler arasında anlamlı fark saptamadık. Casserley-Feeney ve ark. (4), kas iskelet sistemi ağrısında uygulanan 8 seanslık fizik tedavinin ağrıda önemli ölçüde azalma sağladığını bildirmişlerdir. Ökmen ve ark. (16) ise, 15 seans fizik tedavinin, kronik bel ağrısında ağrı ve sakatlık üzerinde 10 seans fizik tedavi uygulamasından daha etkili olduğunu bildirmişlerdir.

Aktif çalışma hayatında, hastaların fizik tedaviden daha çok yararlanması ve işe dönüşlerinin daha erken olabilmesi için FTR’nin yanı sıra davranışsal eğitim de önemlidir. Çünkü iş yaşamına erken dönüşün dizabiliteyi azalttığı bilinmektedir (17). Çalışmamızda tedavi süresince aktif çalışma hayatına devam edenler ile çalışmayıp istirahat edenlerin tedaviden yararlanma düzeyi benzerdi. Günlük yaşam aktiviteleri için eğitilmiş olmaları hastaların istirahat etmemelerine rağmen FTR’den yararlanmalarına katkı sağlamış olabilir.

FTR’de uygulayıcıların hasta ile olan iletişiminin önemi birçok çalışmada vurgulanmış, bunun hasta memnuniyetinin temel belirleyicilerinden birisi olduğu bildirilmiştir (18,19). Bizim çalışmamızda fizyoterapistten memnuniyet düzeyi %78,10’du ve fizyoterapistten memnun olanların %91,10’u tedaviden yarar görmüştü. Hastalarımızda fizyoterapistlerden memnuniyet oranının yüksek olması, hastayla iyi iletişim kurabilme becerilerinin yüksek olduğunun göstergesidir.

Hastanın azalmış ya da olumsuz etkilenmiş olan fonksiyonel durumunun korunması için tedavinin terapötik egzersizlerle desteklenmesinin fonksiyonel iyileşmeyi artırdığına, maluliyeti ve psikolojik zorlanmayı azalttığına dair çalışmalar mevcuttur (20-23). Egzersiz programından yararlanmanın en önemli unsuru egzersizi tekniğine uygun olarak yeterli düzeyde yapabiliyor olmaktır. Ay ve ark. (24,25), egzersiz için eğitim sunumunun osteoartritli hastalarda tedavinin etkinliğini daha fazla artırdığını bildirmişlerdir. Biz de bu çalışmada literatürle uyumlu şekilde fizik tedaviyle birlikte egzersiz yapanların tedaviden yararlanma oranlarını, yapmayanlara göre belirgin düzeyde daha yüksek saptadık.

Literatürde hastaların hastalıkları ile ilgili olarak şikayetlerini arttırıcı veya azaltıcı durumlar hakkında verilen bilişsel-davranışçı eğitimin fonksiyonel durumu iyileştirme ve ağrıyı azaltmada etkili olduğu bildirilmiştir (26,27). Çalışmamızda, günlük yaşam aktiviteleri için kendilerine anlatılan önerilere uyanların, şikayetlerini artırıcı pozisyon ve aktiviteler konusunda bilinçli davranmayı öğrenmiş olmaları ve dolayısıyla kendilerini daha iyi koruyabilmeleri nedeniyle tedaviden yararlanma düzeylerinin daha fazla olduğunu düşünmekteyiz.

Hastalarımızın fizik tedavi olmadan iyileşmenin mümkün olduğu ya da olmadığı konusundaki düşünceleri, fizik tedaviden yarar görme konusunda güçlü bir inanç taşıdıklarını göstermektedir. İyileşme durumunu tamamen fizik tedaviye atfetmemekle birlikte, onlar için fizik tedavinin yakınmalarından kurtulmakta iyi ve güçlü bir seçenek olduğu aşikardır. Çalışmamızda fizik tedavinin hiçbir durumda zararı olmadığını düşünenler ile bazı durumlarda zararlı olabileceğini düşünenler arasında yararlanma açısından anlamlı fark saptamadık. Fizik tedavi olmadan iyileşemeyeceğini ya da tedavisi için tek seçeneğinin fizik tedavi olduğunu düşünen hastaların oranının azımsanamayacak oranda yüksek olması, bu konuda hasta bilinçlendirmesini gerekli kılmaktadır.

Çalışmaya alınan hasta sayısının nispeten az olması, ankette tedaviye ilişkin sorularla birlikte fiziki koşulların değerlendirilmemiş olması, anket formunun ilgili profesyoneller tarafından değil de tarafımızca hazırlanmış olması ve geçerlilik ve güvenirliliğinin yapılmamış olması çalışmamızın kısıtlılığıdır. Ülkemizde memnuniyet anket çalışmaları çoğunlukla fiziki koşullara odaklanmışken bizim anketimizin, sağlıkta FTR hizmetinin daha önce araştırılmamış olan tedavi kısmına odaklanmış olması çalışmamızın güçlü yönüdür.


Sonuç

Çalışmamızda hastanemizde FTR programına alınan hastaların tedaviden beklenti ve yararlanma ile uygulayıcıdan memnuniyet oranlarının oldukça yüksek oluğunu gördük (%89,75, %88,60, %78,10). Sağlık hizmeti sunumunun daha fazla hasta merkezli hale geldiği ve hasta memnuniyetinin sağlık hizmeti kalitesinde en önemli bileşen olduğu göz önüne alındığında tedaviden yararlanmış olma durumunun hasta memnuniyetine çok büyük katkı sağlayacağı aşikardır. Sağlıkta hizmet kalitesinin belirlenmesinde daha çok fiziksel koşullar, teknik alt yapı, maliyet, hijyen gibi durumlara odaklanılması bir yönüyle eksik kalacaktır. Hastaların kaliteli hizmet almanın yanında hastalıklarıyla ilgili beklenti, farkındalık ve tedaviden memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi, fizik tedaviden daha çok yararlanma konusunda etkili olacaktır. Ayrıca hastaların tedaviye uyumunun ve hastalıkları konusunda eğitilmelerinin hem tedaviye hem de hizmet kalitesine önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Etik

Etik Kurul Onayı: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır (2014).

Hasta Onayı: Sonuçlarının bilimsel amaçla kullanılacağı belirtilerek hastalardan onam alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları

Konsept: Z.K., M.B.F., Dizayn: Z.K., M.B.F., Veri Toplama ve İşleme: Z.K., M.B.F., Analiz veya Yorumlama: Z.K., M.B.F., B.M.A., Literatür Arama: Z.K., Yazan: Z.K.

Çıkar Çatışması: Yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.

Finansal Destek: Yazarlar herhangi bir yerden finansal destek almamışlardır.


Resimler

 1. Guldvog B. Can patient satisfaction improve health among patients with angına pectoris? Int J Qual Health Care 1999;11:233-40.
 2. Safran D, Taira D, Rogers W, Kosinski M, Ware JE, Tarlov AR. Linking primary care performance to outcomes of care. J FamPract 1998;47:213-20.
 3. Eryükseldi C. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon alan hastaların memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılması. Ortopedik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üni. Sağlık Bil. Ens. 2013.
 4. Casserley-Feeney SN, Phelan M, Duffy F, Roush S, Cairns MC, Hurley DA. Patient satisfaction with private physiotherapy for musculoskeletal pain. BMC Musculoskelet Disord 2008;9:50.
 5. Desmeules F, Roy JS, MacDermid JC, Champagne F, Hinse O, Woodhouse LJ. Advanced practice physiotherapy in patients with musculoskeletal disorders: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord 2012;13:107.
 6. Beattie PF, Pinto MB, Nelson MK, Nelson R. Patient satisfaction without patient physical therapy: instrument validation. Phys Ther 2002;82:557-65.
 7. Issa K, Naziri Q, Johnson AJ, Memon T, Dattilo J, Harwin SF, et al. Evaluation of patient satisfaction with physical therapy following primary THA. Orthopedics 2013;36:e538-42.
 8. Tüzün HE, Eker L, Daşkapan A. Fizik tedavi poliklinikleri için hasta memnuniyet ölçeği: Güvenirliği ve geçerliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2009;20:9-16.
 9. Monnin D, Perneger TV. Scale to measure patient satisfaction with physical therapy. Phys Ther 2002;82:682-91.
 10. Goldstein MS, Elliott SD, Guccione AA. The development of an instrument to measure satisfaction with physical therapy. Phys Ther 2000;80:853-63.
 11. Kaya BB, Kurtuluş D, Abanönü GB. Bir Kamu Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Rehabilitasyon Hastalarının Demografik Özellikleri ve Hasta Memnuniyet Oranları. Haydarpaşa Numune Eğ. ve Arş. Hast. Tıp Dergisi 2015;55.
 12. Yang JH, Lee K, Jung SY, Bae WK, Ju HJ, Cho IY, et al. Osteoarthritis Affects Health-Related Quality of Life in Korean Adults with Chronic Diseases: The Korea National Health and Nutritional Examination Surveys 2009-2013. Korean J Fam Med 2017;38:358-64.
 13. van Dijk GM, Veenhof C, Schellevis F, Hulsmans H, Bakker JP, Arwert H, et al. Comorbidity, limitations in activities and pain in patients with osteoarthritis of the hip or knee. BMC Musculoskelet Disord 2008;9:95.
 14. Calders P, Van Ginckel A. Presence of comorbidities and prognosis of clinical symptoms in knee and/or hip osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum 2018;47:805-13.
 15. Weiner DK, Haggerty CL, Kritchevsky SB, Harris T, Simonsick EM, Nevitt M, et al; Health, Aging, and Body Composition Research Group. How does low back pain impact physical function in independent, well-functioning older adults? Evidence from the Health ABC Cohort and implications for the future. Pain Med 2003;4:311-20.
 16. Ökmen BM, Koyuncu E, Uysal B, Özgirgin N. The effects of the number of physical therapy sessions on pain, disability and quality of life in patients with chronic low back pain. Turk J MedSci 2017;47:1425-31.
 17. Karjalainen K, Malmivaara A, van Tulder M, Roine R, Jauhiainen M, Hurri H, et al. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low back pain among working age adults. Cochrane Database Syst Rev 2003;2:CD002193.
 18. Woo J, Leung J, Lau E. Prevalence and correlates of musculoskeletal pain in Chinese elderly and the impact on 4-year physical function and quality of life. Public Health 2008;123:549-56.
 19. Hills R, Kitchen S. Satisfaction with out patient physiotherapy: a survey comparing the views of patients with acute and chronic musculoskeletal conditions. Physiother Theory Pract 2007;23:21-36.
 20. Şahin N, Karahan AY, Albayrak İ. Effectiveness of physical therapy and exercise on pain and functional status in patients with chronic low back pain: a randomized-controlled trial. Turk J Phys Med Rehab 2018;64:52-8.
 21. Kabiri S, Halabchi F, Angoorani H, Yekaninejad S. Comparison of three modes of aerobic exercise combined with resistance training on the pain and function of patients with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. Phys Ther Sport 2018;32:22-8.
 22. Hoglund LT, Pontiggia L, Kelly JD. A 6-week hip muscle strengthening and lumbopelvic-hip core stabilization program to improve pain, function, and quality of life in persons with patellofemoral osteoarthritis: a feasibility pilot study. 4th. Pilot Feasibility Stud 2018;4:70.
 23. Briani RV, Ferreira AS, Pazzinatto MF, Pappas E, De Oliveira Silva D, Azevedo FM. What interventions can improve quality of life or psychosocial factors of individuals with knee osteoarthritis? A systematic review with meta-analysis of primary outcomes from randomised controlled trials. Br J Sports Med 2018.
 24. Ay S, Evcik D, Gökçe-Kutsal Y, Toraman F, Okumuş M, Eyigör S, et al. Diz osteoartriti olan yaşlı hastaların ev egzersiz tedavisine uyumu. Turk J Phys Med Rehab 2016;62:323-8.
 25. Ay S, Koldaş Doğan Ş, Evcik D. Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Ev Egzersiz Programı Önermenin Etkili Bir Yolu Var mıdır? Randomize Kontrollü Bir Çalışma. Turk J Phys Med Rehab 2013;59:1-6.
 26. Mousavi-Khatir R, Talebian S, Toosizadeh N, Olyaei GR, Maroufi N. The effect of static neck flexion on mechanical and neuromuscular behaviors of the cervical spine. J Biomech 2018;72:152-8.
 27. Birch S, Stilling M, Mechlenburg I, Hansen TB. Effectiveness of a physiotherapist delivered cognitive-behavioral patient education for patients who undergoes operation for total knee arthroplasty: a protocol of a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 2017;18:116.