Diğer

2017 Konu Dizini

Turk J Osteoporos 2017;23(3):0-0

2017 Konu Dizini

Adherans/Adherence........................................ 21

Ağrı/Pain.......................................................... 43, 62

Artrit/Arthritis.................................................. 79

Asetabulum/Acetabulum................................... 26

Ayak/Foot........................................................ 39

Baker kisti/Baker’s cyst.................................... 123

Behçet hastalığı/Behçet’s disease...................... 75

Bel ağrısı/Back pain.......................................... 70

Bilateral/Bilateral.............................................. 29

Bilişsel fonksiyon/Cognitive function............... 1

Böbrek yetmezliği/Renal failure....................... 86

Bölgesel migratuvar osteoporoz/Regional migratory osteoporosis…………110

Charcot nöroartropatisi/Charcot neuroarthropathy...... 39

Cinsiyet/Gender............................................... 6

Derin doku lipomaları/Deep tissue lipomas...... 82

Diabetes mellitus/Diabetes mellitus.................. 39

Diz ağrısı/Knee pain......................................... 46

Diz osteoartriti/Knee osteoarthritis................... 47, 93

Düşme riski/Fall risk........................................ 93

Duysal nöropati/Sensory neuropathy............... 39

Eklem ağrısı/Arthralgia.................................... 110

Erken tanı/Early diagnosis............................... 82

Fibromiyalji sendromu/Fibromyalgia syndrome..... 98

Gebelik/Pregnancy........................................... 70

Glukokortikoid/Glucocorticoid........................ 75

Hasta memnuniyeti/Patient satisfaction............ 21

Hasta tercihi/Patient preference........................ 21

Hastalıklar/Diseases......................................... 6

Hemodiyaliz/Haemodialysis............................. 86

İliak kemik kisti/İliac bone cyst........................ 119

İskelet displazisi/Skeletal dysplasia.................. 115

Kalçanın geçici osteoporoz/Transient osteoporosis of

the hip............................................................... 70

Karpal tünel sendromu/Carpal tunnel syndrome..... 43, 82

Kas-iskelet sistemi/Musculoskeletal system...... 6

Kemik displazisi/Bone dysplasia...................... 107

Kemik iliği ödemi/Bone marrow edema........... 110

Kemik mineral yoğunluğu/Bone mineral density....... 52

Kifoplasti/Kyphoplasty..................................... 103

Kinezyolojik bantlama/Kinesiological taping........ 43

Kırık/Fracture.................................................. 29

Kompleks bölgesel ağrı sendromu/Complex regional

pain syndrome.................................................. 29

Küretaj/Curettage............................................. 119

Lomber disk hernisi/Lumbar disc herniation... 70

Manyetik rezonans görüntüleme/Magnetic resonance

imaging............................................................ 85, 123

Manyetik rezonans incelemeleri/Magnetic resonance

investigations.................................................... 46

Medulla spinalis tümörleri/Spinal cord tumors..... 85

Metastaz/Metastases......................................... 107

Mevsimler/Seasons.......................................... 6

Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği/Montreal Cognitive

Assessment....................................................... 1

Motor defisit/Motor deficit............................... 85

Nörolojik muayene/Neurological examination..... 85

Nöropatik ağrı/Neuropathic pain...................... 47

Osteopoikiloz/Osteopoikilosis.......................... 107

Osteoporotik kırık/Osteoporotic fracture......... 103

Osteoporoz/Osteoporosis........................ 21, 52, 57, 75, 115

Otonom nöropati/Autonomic neuropathy......... 39

Özgül olmayan kas iskelet sistemi ağrıları/Non-specific

musculoskeletal system pain............................. 62

Paratiroidektomi/Parathyroidectomy................ 79

Parkinson hastalığı/Parkinson’s disease.......... 16

Pelvik taban kas fonksiyonları/Pelvic floor muscle functions................... 98

Popliteal bölge/Popliteal region........................ 123

Postmenapozal kadın/Postmenopausal woman....... 57

Postpartum/Postpartum.................................... 67

Postür/Posture.................................................. 16

Prevalans/Prevalence........................................ 6

Propriyosepsiyon/Proprioception.................... 93

Prostat kanseri/Prostate cancer........................ 26

Provoke vulvodini/Provoked vulvodynia.......... 98

Psödogut/Pseudogout....................................... 79

Radyoterapi/Radiotherapy................................ 26

Rehabilitasyon/Rehabilitation........................... 33

Sakral/Sacral.................................................... 67

Sakroiliak ağrı/Sacroiliac pain......................... 119

Schwannom/Schwannoma............................... 123

Sekonder osteoporoz/Seconder osteoporosis....... 75

Servikal spondilotik miyelopati/Cervical spondylotic

myelopathy....................................................... 33

Sesamoid kemikler/Sesamoid bones................. 44

Siklosporin/Cyclosporine................................. 75

Spondiloepifizyel displazi/Spondyloepiphyseal dysplasia.. 115

Standardize Mini Mental Test/Mini Mental State Examination.................. 1

Steroid enjeksiyonları/Steroid injections........... 44

Stres kırığı/Stress fracture................................ 67

Tedavi/Treatment............................................. 52

Tetik parmak/Trigger finger............................. 44

Tetrapleji/Tetraplegia....................................... 33

Torakolomber bileşke/Thoracolumbar junction.... 103

Transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu/Transcutaneous

electrical nerve Stimulation.............................. 47

Ultrasonografi/Ultrasonography...................... 123

Üst ekstremite problemleri/Upper extremity problems...... 86

Üveit/Uveitis..................................................... 75

Vertebral kırık/Vertebral fracture..................... 57

Vitamin D/Vitamin D....................................... 1, 16, 62

Yan etki/Side effect........................................... 21

Yaygın femoral osteonekroz/Widespread femoral

osteonecrosis.................................................... 46

Zoledronik asit/Zoledronic acid............................ 21